Najnowsze orzecznictwo
Nie wystarczy, aby cena zasadniczo odbiegała od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, gdyż istotne jest, aby była to cena taka, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby nieopłacalne

Ustawa Pzp nie definiuje rażąco niskiej ceny, dlatego należy przyjąć, że rażąco niska cena to taka, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej ...

czytaj więcej 20 mar 2018, 00:00
Obowiązujące przepisy prawa nie wskazują na możliwość dokonywania korekty kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówieni, w szczególności, gdy zamawiający zapoznał się z wysokością cen w złożonych ofertach

W odniesieniu do przesłanki wskazanej w art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp ustawodawca zagwarantował mechanizm uniemożliwiający jej nadużywanie zobowiązując zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 3 Pzp do podania bezpośrednio przed otwarciem ofert kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

czytaj więcej 15 mar 2018, 00:01
Informacje o wynikach kontroli
Wartość prac polegających na likwidacji toru motocrossowego oraz wykonaniu nawierzchni targowiska miejskiego szacuje się łącznie

Ustalając wartość zamówienia na roboty budowlane, nawet jeżeli roboty odnoszą się do różnych obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, ale składają się na jedno zamierzenie budowlane wyznaczone wspólną funkcją gospodarczą i techniczną, jaką ta inwestycja ma pełnić, zamawiający powinien zsumować wartość robót składających się na to zamierzenie.

czytaj więcej 23 mar 2018, 00:02
Dostawa baz danych w ramach projektu stanowi jedno zamówienie

Fakt, że we wszystkich trzech postępowaniach oferty złożyło co najmniej po dwóch tych samych wykonawców, oraz że wykonawcy, którzy ostatecznie zdobyli poszczególne zamówienia złożyli także oferty w ramach pozostałych zamówień, świadczy o tym, że byli oni w stanie wykonać każde z tych zamówień w sposób zgodny z oczekiwaniami zamawiającego, a tym samym, dowodzi to istnienia tego samego kręgu potencjalnych wykonawców zdolnych do realizacji przedmiotowych zamówień.

czytaj więcej 12 mar 2018, 00:01
Warto wiedzieć o tym, że …
Wykonawca informuje, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, tylko w sytuacji, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadzi do powstania takiego obowiązku

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

czytaj więcej 14 mar 2018, 00:05
Oferowanie nierealnie długiego okresu gwarancji przez wykonawców w postępowaniach przetargowych, w których kryterium znaczącym jest okres gwarancji stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a w odniesieniu do oferty z 99-letnim nosi cechy umowy o świadczenie niemożliwe

Gwarant ponosi, zatem w zasadzie nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady przedmiotu umowy, a uwolnienie się od jego odpowiedzialności jest skomplikowane i niełatwe, o ile w ogóle możliwe ...

czytaj więcej 12 mar 2018, 00:01

© 2016 - 2017 conexis.pl / wPrzetargach.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję