Komentarze do orzeczeń
W przypadku dopuszczenia równoważności produktów, nie jest wystarczające użycie sformułowania „lub równoważny” i konieczne jest określenie wymagań w zakresie równoważności, poprzez podanie wymogów i parametrów, odnoszących się do dopuszczalnego zakresu równoważności oferowanych urządzeń czy sprzętu

Zamawiający powinien nie tylko wskazać dopuszczalność rozwiązań równoważnych, ale także wskazać granice-zakres tej równoważności. Zasady opisu przedmiotu zamówienia wskazane w art. 29 ust. 1 ustawy Pzp mają również w pełni zastosowanie do sposobu opisania równoważności.

czytaj więcej 4 gru 2017, 00:00
Procedury udzielania zamówień
Zapytaj eksperta
Nazwy podwykonawców to nie treść oferty

W formularzu oferty wykonawcy mieli złożyć oświadczenia, czy zamierzają powierzyć do podwykonania część zamówienia a w przypadku potwierdzenia powyższego, wykonawcy zobowiązany byli do wskazania części zamówienia powierzanej podwykonawcy jak i do wskazania nazwy podwykonawców.

czytaj więcej 12 gru 2017, 00:01
Czy zamawiający musi w umowie w sprawie zamówienia publicznego precyzyjnie określać, w jakich przypadkach kara umowna będzie naliczana?

Powszechnym elementem umów są kary umowne. Popularność kary umownej wynika z możliwości dochodzenia zapłaty kwoty pieniężnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publicznego. Jeśli uchybienie wykonawcy polega na niedotrzymaniu terminu wykonania zamówienia publicznego, kara umowna, w razie jej zastrzeżenia, typowo należna jest za opóźnienie albo za zwłokę wykonawcy.

czytaj więcej 7 gru 2017, 00:00
Najnowsze orzecznictwo
Wykonawca może z uwagi na treść SIWZ i projektu umowy nie ubiegać się o zamówienie, a tym samym nie złożyć oferty na warunkach ustalonych przez zamawiającego, jak również może złożyć ofertę o cenie wyższej z uwagi na tę zwiększoną odpowiedzialność

Wykonawca podejmuje decyzję o złożeniu oferty, winien, uwzględniając ciężar narzucanych zobowiązań i wynikające z nich ryzyko, odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy, kalkulując cenę ofertową ...

czytaj więcej 1 gru 2017, 00:00
Informacje o wynikach kontroli
Czy trzykrotne unieważnienie postępowania może być podstawą do udzielenia zamówienia z wolnej ręki ?

Zgodnie z orzecznictwem ETS natychmiastowość wykonania zamówienia musi wynikać z konieczności ochrony jakiegoś interesu, którego naruszenie zagrożone jest wystąpieniem nieprzewidywalnych okoliczności, a który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na udzielenie zamówienia publicznego. ch w warunkach wolnej konkurencji.

czytaj więcej 28 lis 2017, 00:01
Warto wiedzieć o tym, że …
Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp przewiduje jedynie przesłankę do odrzucenia oferty, gdy wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp i w każdej innej sytuacji niż „nie wyrażenie zgody” przez wykonawcę, oferta nie podlega odrzuceniu

W świetle art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp odrzuceniu podlega oferta, która zawierała inne niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, które zamawiający poprawił samodzielnie i co do których wykonawca w ciągu trzech dni od zawiadomienia nie zgodził się na ich poprawienie.

czytaj więcej 4 gru 2017, 00:00

© 2016 - 2017 conexis.pl / wPrzetargach.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję