Zobacz również

Najnowsze orzecznictwo i opinie prawne

14 mar 2019, 00:01 Odrzucenie oferty powinno być poprzedzone właściwym postępowaniem wyjaśniającym, w trybie art. 90 ust. 1 Pzp

W ocenie składu orzekającego dowód przedłożony przez przystępującego w postaci kalkulacji, której nie poparto żadnym dowodem, jest nieprzydatny dla rozstrzygnięcia postępowania, gdyż oceniając działania i zaniechania zamawiającego Krajowa Izba Odwoławcza weryfikuje prawidłowość czynności w oparciu o dokumentację, którą zamawiający posiadał, zaś kalkulacja, przedłożona dopiero na rozprawie, w postępowaniu przed zamawiającym nie istniała i nie stanowiła podstawy dla jego czynności ...

Czytaj więcej
15 sty 2019, 00:00 Wpływ ogłoszenia upadłości konsorcjanta na udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz na realizację umowy zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Ustawodawca uznał wykonawcę, wobec którego ogłoszono upadłość, za „wiarygodnego” jedynie w sytuacji prawomocnego zatwierdzenia układu nieprzewidującego likwidacji majątku upadłego ...

Czytaj więcej
10 sty 2019, 00:00 Dla skutecznego zastrzeżenia informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie określić, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa?

Zauważenia przy tym wymaga, że ratio legis art. 8 ust. 3 Pzp, który uprawnia wykonawców do zastrzeżenia określonych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa z jednej strony, ale z drugiej nakłada obowiązek w postaci wykazania skuteczności takiego zastrzeżenia, było ograniczenie nadużywania przez wykonawców ww. instytucji w celu uniemożliwienia weryfikacji przez konkurentów spełniania wymagań postawionych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...

Czytaj więcej
15 lis 2018, 00:00 Decyzja o zawiązaniu konsorcjum nie musi wynikać z braku możliwości samodzielnego wykonania zamówienia

Odwołujący podnosił, że na to, że celem porozumienia pomiędzy przystępującymi nie było rozłożenie ryzyka pomiędzy tymi dwoma podmiotami, wskazuje także ta okoliczność, że podmioty te w innych zbliżonych projektach infrastrukturalnych, nawet jeżeli składają ofertę w ramach konsorcjum, to nie występują razem, ale występują w konkurujących ze sobą konsorcjach ...

Czytaj więcej
9 lis 2018, 00:00 Czy kwestię dotyczącą możliwości podziału zamówienia na części, ustawodawca pozostawił do wyłącznej dyspozycji zamawiającego?

Powodem nowelizacji ustawy Pzp, w zakresie ewentualnego podziału zamówienia na części był motyw 78 preambuły do dyrektywy klasycznej, zgodnie z którym instytucja zamawiająca powinna ...

Czytaj więcej
5 lis 2018, 00:00 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą i nie jest już konieczne jeszcze taką ofertę odrzucać na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp

W rozpoznawanym postępowaniu zamawiający powinien po wykluczeniu obecnego odwołującego z postępowania uznać ofertę tego wykonawcy za odrzuconą ...

Czytaj więcej
31 paź 2018, 00:00 Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2018 r.

Biorąc pod uwagę cel wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakim jest zabezpieczenie ofert składanych przez wykonawców przyjąć należy, że prawidłowo wniesione wadium (inne niż pieniężne) to takie które daje realną gwarancję wyegzekwowania ustalonej kwoty, a zatem należycie zabezpiecza interes zamawiającego. W odniesieniu do treści gwarancji w orzecznictwie oraz w doktrynie podkreśla się, że zobowiązanie gwaranta ma mieć charakter bezwarunkowy, a zapłata kwoty na którą opiewa gwarancja ma następować na pierwsze żądanie zamawiającego ...

Czytaj więcej
30 paź 2018, 00:00 Wszczęcie postępowania i ustalenie właściwego stanu prawnego w przypadku elektronizacji zamówień publicznych

Na gruncie przepisów ustawy Pzp wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne następuje zasadniczo w dniu uzewnętrznienia woli zamawiającego, a więc publikacji a nie przekazania ogłoszenia. W świetle przepisów ustawy Pzp postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający wszczyna zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej ...

Czytaj więcej
30 paź 2018, 00:00 Możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa

Należy jednak mieć na uwadze, że w pewnych przypadkach „wiedza i doświadczenie mogą być też związane, nie tyle z przedsiębiorstwem, ile z osobą samego przedsiębiorcy albo z pracownikami przedsiębiorstwa i w efekcie należy je zaliczać do dóbr osobistych ...

Czytaj więcej
29 paź 2018, 00:00 Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy, a manipulowanie i zaniżanie cen jednostkowych jest sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi i narusza przeze wszystkim interes klienta jakim jest zamawiający

Odwołujący w wyjaśnieniach wykazał, że skalkulował ofertę w oparciu o założenie, że zyski z poszczególnych pozycji cen jednostkowych będą służyły pokryciu strat w innych pozycjach cen jednostkowych ...

Czytaj więcej
25 paź 2018, 00:00 Czy art. 8 ust. 3 Pzp ma zastosowanie w w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki?

Przechodząc do art. 8 ust. 3 Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza, wobec gruntownej analizy treści i znaczenia tego przepisu w doktrynie prawa zamówień publicznych i orzecznictwie, wskazuje dla przypomnienia, że skorzystanie z ograniczenia zasady jawności postępowania w odniesieniu do informacji kwalifikowanych jako tajemnica przedsiębiorstwa, obwarowane jest dokonaniem zastrzeżenia ...

Czytaj więcej
24 paź 2018, 00:00 Jednym z działań, które mogą być uznane za zmowę przetargową jest rezygnacja przez zwycięzcę przetargu z zawarcia umowy z zamawiającym, co dla zamawiającego oznacza konieczność zawarcia umowy z przedsiębiorcą oferującym wyższą cenę

Zmowa przetargowa jest jednym z najostrzejszych przejawów nieuczciwej konkurencji i o ile nie sposób wymagać od wykonawcy dowodów bezpośrednich na fakt zaistnienia zmowy to jednak dowody poszlakowe muszą być na tyle silne, by dawały podstawę tylko do tego jednego wniosku ...

Czytaj więcej
24 paź 2018, 00:00 Informatyczne nośniki danych w postępowaniu odwoławczym

W przypadku, gdy w postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub gdy zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych ...

Czytaj więcej
18 paź 2018, 00:00 Czy Krajowa Izba Odwoławcza może umorzyć postępowanie odwoławcze w części?

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej nie jest kwestionowane, że skoro odwołujący może cofnąć odwołanie w całości, to na zasadzie wnioskowania z większego na mniejsze dopuszczalne jest także wycofanie odwołania w części. Odwołujący w trakcie rozprawy oświadczył, że nie popiera już tych zarzutów, wobec powyższego postępowanie odwoławcze w tej części podlegało umorzeniu.

Czytaj więcej

Informacje o wynikach kontroli

27 lut 2019, 00:00 Skoro w wyznaczonym przez zamawiającego terminie podpisania umowy wykonawca dostarczył gwarancję spełniającą wymogi, to nie sposób uznać, że takie działania świadczyło o uchyleniu się wykonawcy od podpisania umowy z zamawiającym

Jednakże, ustawodawca nie określił jakich konkretnie roszczeń w ramach roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy może dochodzić zamawiający od wykonawcy, w tym przede wszystkim nie zawęził ich zakresu.

Czytaj więcej
26 lut 2019, 00:00 Istotą art. 38 ust. 4a pkt 2 Pzp jest doprowadzenie do zgodności treści ogłoszenia z treścią zmodyfikowanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego postanowień SIWZ

Zmiana SIWZ prowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu ma miejsce w szczególności w przypadkach, gdy zamawiający dokonuje zmiany treści postanowień SIWZ, które w tożsamej lub zbliżonej postaci występują w ogłoszeniu o zamówieniu

Czytaj więcej
7 lut 2019, 00:01 Czy trzykrotne unieważnienie postępowania może być podstawą do udzielenia zamówienia z wolnej ręki ?

Zgodnie z orzecznictwem ETS natychmiastowość wykonania zamówienia musi wynikać z konieczności ochrony jakiegoś interesu, którego naruszenie zagrożone jest wystąpieniem nieprzewidywalnych okoliczności, a który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na udzielenie zamówienia publicznego. ch w warunkach wolnej konkurencji.

Czytaj więcej
25 sty 2019, 00:00 Za sytuację niemożliwą do przewidzenia nie można uznać braku uzyskania promesy kredytu z banku, ponieważ zamawiający jako profesjonalny podmiot powinien liczyć się z ewentualną odmową finansowania inwestycji budowlanych

W badanej sprawie Zamawiający jako uzasadnienie dla zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki wskazał możliwość „zmarnowania” środków finansowych, które przeznaczył na przygotowanie inwestycji, co naraziłoby spółkę na ryzyko finansowe. Okoliczność ta ma jednak charakter gospodarczy, nie może tym samym uzasadniać odstępstwa od zasad określonych w ustawie oraz ograniczać praw podmiotów funkcjonujących na rynku do konkurowania o udzielenie zamówienia na równych warunkach. Zamawiający nie przedstawił również argumentów, które wskazywałyby na fakt, iż niemożliwe było zachowanie terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia.

Czytaj więcej
22 sty 2019, 00:00 Udzielenie zamówienia z wolnej ręki na czas niezbędny do zakończenia postępowania przetargowego prowadzonego w procedurze konkurencyjnej w sytuacji wygaśnięcia poprzedniej umowy, jest stosowane, przyjęte w praktyce i nie budzi zastrzeżeń w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki na czas niezbędny do zakończenia postępowania przetargowego prowadzonego w procedurze konkurencyjnej w sytuacji wygaśnięcia poprzedniej umowy, jest stosowane, przyjęte w praktyce i nie budzi zastrzeżeń w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, wręcz jest wskazywane - jako sposób rozwiązania problemu, przy zamówieniach zwłaszcza na usługi, których ciągłość świadczenia nie może zostać przerwana.

Czytaj więcej
11 sty 2019, 10:00 Wyjątkowość sytuacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp nie może kojarzyć się tylko z anomaliami pogodowymi czy siłami wyższymi

Nie wszystkie zamówienia, które powinny być udzielone w trybie pilnym, wymagają natychmiastowego wykonania. Ustawodawca nie zdefiniował, co prawda, jak należy rozumieć pojęcie natychmiastowego wykonania, dlatego pomocne w tej kwestii jest ...

Czytaj więcej
4 sty 2019, 00:00 Zamawiający może uprawdopodobnić konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia oraz niemożność zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielania

W ocenie Prezesa UZP za brak możliwości uznania opóźnień i rozwiązania umowy za wyjątkową oraz nieprzewidywalną sytuację wskazywał także fakt, że problemy z terminową realizacją inwestycji były znane zamawiającym już na początkowym etapie prowadzonych prac.

Czytaj więcej
31 gru 2018, 00:00 7 dniowy termin, w którym wykonawca miał ewentualnie przedłożyć określony sprzęt w celu wykonania testów, a naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

Prezes Urzędu może zasięgnąć opinii biegłych, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych. Stan faktyczny sprawy ustala się na podstawie całokształtu materiału zebranego w toku postępowania wyjaśniającego oraz kontroli, w szczególności na podstawie dokumentów związanych z postępowaniem, wyjaśnień kierownika i pracowników zamawiającego, opinii biegłych oraz wyjaśnień innych podmiotów ...

Czytaj więcej
28 gru 2018, 00:00 Nie można uznać za nieprzewidywalne działania lub zaniechania organów publicznych w przypadku, gdy realizacja danego zamówienia uzależniona jest od spełnienia pewnych dodatkowych obowiązków, np. uzyskania pozwolenia lub zatwierdzenia przez inne organy publiczne, które mogą również wyznaczyć termin realizacji zamówienia

Natychmiastowość wykonania zamówienia musi wynikać z konieczności ochrony interesu, którego naruszenie zagrożone jest wystąpieniem nieprzewidywalnych okoliczności, a który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej
27 gru 2018, 00:00 Nie można utożsamiać uprzywilejowanej pozycji P.P. S.A. jako operatora wyznaczonego, obowiązanego do świadczenia usług powszechnych, z istnieniem monopolu na rynku usług pocztowych

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że wobec brzmienia treści przedmiotu zamówienia, nie wykazano również zaistnienia przeszkód technicznych o obiektywnym charakterze, które powodowałyby monopol ...

Czytaj więcej
19 gru 2018, 00:00 Czy trudności w opisie innych kryteriów oceny ofert mogą stanowić usprawiedliwienie dla braku zastosowania innych, pozacenowych kryteriów oceny ofert?

Dotychczas w orzecznictwie wskazywano, że zawarte w ustawie - Prawo zamówień publicznych określenia, opisujące przedmiot zamówienia jako „powszechnie dostępny” oraz „o ustalonych standardach jakościowych” nie mają swojej legalnej definicji, dlatego też wyjaśnienie treści tych pojęć powinno nastąpić w oparciu o ich wykładnię językową ...

Czytaj więcej
11 gru 2018, 07:00 Unieważnienie postępowania ze względu na ważny interes publiczny. Zmiana prawa jest czynnikiem zewnętrznym, niezależnym od woli zamawiającego

Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy może być uznany za ważny interes publiczny wyłącznie w przypadku, gdy unieważnienie umowy spowoduje niewspółmierne konsekwencje.

Czytaj więcej
6 gru 2018, 00:00 Czy każda zmiana w kryteriach oceny ofert musi pociągać za sobą zmianę terminu składania ofert?

W toku postępowania zamawiający dokonywał modyfikacji SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu i na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 1 Pzp dokonał zmian w zakresie kryteriów oceny ofert poprzez wskazanie, że kryteriami oceny ofert są: cena (waga 60%), okres gwarancji (waga 30%), termin płatności za wykonane roboty (waga 10%) ...

Czytaj więcej
14 lis 2018, 08:30 Wystarczy, że na rynku działają co najmniej dwa podmioty mogące wykonać zamówienie, aby możliwość zastosowania przedmiotowego trybu z przyczyn technicznych była wyłączona

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym nie składa się oferty, a zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Nie jest możliwa do zaakceptowania sytuacja, w której zamawiający, mimo istnienia konkurencji na rynku, ogranicza krąg podmiotów, które mogłoby złożyć oferty wykonania zamówienia; a tym samym kreuje monopol wybranego wykonawcy. Działanie takie ...

Czytaj więcej
8 lis 2018, 00:00 Zamówienie uzupełniające musi być zgodne w z przedmiotem zamówienia podstawowego

Zamawiający może więc udzielić zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane tylko w zakresie zamówienia podstawowego. Tymczasem zamawiający wskazując w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia przyczyny wyboru trybu z wolnej ręki ...

Czytaj więcej
5 lis 2018, 00:00 Nieprawdziwe informacje, to informacje w sposób obiektywny niezgodne z rzeczywistością, takie, które nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym

O ile oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokonuje w sposób kategoryczny w oparciu o treść złożonych przez wykonawców dokumentów, tak już ocena tego, czy informacje złożone przez wykonawcę stanowi informacje nieprawdziwe w rozumieniu ...

Czytaj więcej
2 lis 2018, 14:00 Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na ...

Czytaj więcej
22 paź 2018, 00:01 Czy wypowiedzenie umowy z nierzetelnym wykonawcą może stanowić podstawę do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki?

Wyjątkowość sytuacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp nie może kojarzyć się tylko z anomaliami pogodowymi czy siłami wyższymi. Wyjątkowość sytuacji jest związana z dużą rzadkością występowania zjawiska, szczególnością osobliwością ...

Czytaj więcej
18 paź 2018, 00:01 Dostawa baz danych w ramach projektu stanowi jedno zamówienie

Fakt, że we wszystkich trzech postępowaniach oferty złożyło co najmniej po dwóch tych samych wykonawców, oraz że wykonawcy, którzy ostatecznie zdobyli poszczególne zamówienia złożyli także oferty w ramach pozostałych zamówień, świadczy o tym, że byli oni w stanie wykonać każde z tych zamówień w sposób zgodny z oczekiwaniami zamawiającego, a tym samym, dowodzi to istnienia tego samego kręgu potencjalnych wykonawców zdolnych do realizacji przedmiotowych zamówień.

Czytaj więcej
3 paź 2018, 00:00 W przypadku przesłanki jedynego wykonawcy zamawiający musi wziąć pod uwagę nie tylko rynek polski, ale również rynek państw członkowskich GPA

Zamawiający stwierdził, że na etapie przygotowania postępowania był już w posiadaniu pistoletów maszynowych MP5 wraz z osprzętem w postaci zestawów konwersyjnych, pozwalających używać treningowej amunicji barwiącej, dedykowanej jedynie do tej broni. Wobec powyższego, w ocenie zamawiającego, wybór innych pistoletów maszynowych dostępnych na rynku spowodowałby konieczność nabycia innego osprzętu o innych parametrach technicznych, co skutkowałoby niekompatybilnością techniczną i dużymi trudnościami technicznymi w użytkowaniu.

Czytaj więcej

Warto wiedzieć o tym, że …

21 mar 2019, 00:00 Czy przyjęcie formy wynagrodzenia ryczałtowego zwalnia zamawiającego z poprawienia omyłek w złożonej ofercie ?

Kosztorys umożliwia prawidłowe obliczenie ceny oferty oraz służy usunięciu ewentualnych wątpliwości zamawiającego, które zrodziłyby się w toku badania i oceny ofert. Zastrzeżenie wynagrodzenia ryczałtowego w żaden sposób nie zwalnia więc zamawiającego z badania poprawności oferowanego świadczenia oraz ustalenia niewadliwej kalkulacji ceny oferty.

Czytaj więcej
4 lut 2019, 00:01 W przypadku prawa opcji wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie szerszym niż gwarantowany, jeżeli zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji w toku realizacji umowy

Wykonawcy nie przysługuje natomiast prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeśli zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji w toku realizacji umowy ...

Czytaj więcej
18 sty 2019, 00:00 Formularz ofertowy stanowi najściślejszą część oferty

Na gruncie przepisów Pzp oferta jest oświadczeniem woli wykonawcy wyrażonym w formularzu ofertowym, stanowiącym jednostronne zobowiązanie wykonawcy do wykonania na rzecz zamawiającego przedmiotu zamówienia publicznego ...

Czytaj więcej
7 sty 2019, 10:15 Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, nawet jeśli taki obowiązek nie wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej albo sądu powszechnego, a termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej upłynął ...

Czytaj więcej
4 sty 2019, 00:00 Informacje zawarte w umowach z podmiotami publicznymi nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa

Częstą praktyką przy zawieraniu tego typu umów jest bowiem zastrzeganie przez strony tychże umów poufności wszelkich informacji w nich zawartych. Tego typu informacje są bowiem informacjami handlowymi posiadającymi wartość gospodarczą i jako takie mają znaczenie dla ...

Czytaj więcej
3 sty 2019, 00:02 Uchylanie się od zawarcia umowy, gdy wykonawca nie stawia się w celu zawarcia umowy

Co do zarzutu konieczności wyboru kolejnego z listy wykonawców to stwierdzić należy, iż zawarty w dyspozycji art. 94 ust. 3 czasownik „może”, jednoznacznie wskazuje że w takim przypadku wybór kolejnego wykonawcy jest tylko uprawnieniem zamawiającego, a nie jego obowiązkiem.

Czytaj więcej
3 sty 2019, 00:00 Ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą w języku obcym może przetłumaczyć na język polski sam wykonawca

Nie podlega uwzględnieniu zarzut, dotyczący dołączonych do oferty wykonawcy dokumentów w języku obcym, nieprzetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego ...

Czytaj więcej
2 sty 2019, 00:00 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, tylko w przypadku opisania warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, które zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...

Czytaj więcej
28 gru 2018, 00:00 Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp przewiduje jedynie przesłankę do odrzucenia oferty, gdy wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp i w każdej innej sytuacji niż „nie wyrażenie zgody” przez wykonawcę, oferta nie podlega odrzuceniu

W świetle art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp odrzuceniu podlega oferta, która zawierała inne niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, które zamawiający poprawił samodzielnie i co do których wykonawca w ciągu trzech dni od zawiadomienia nie zgodził się na ich poprawienie.

Czytaj więcej
3 gru 2018, 10:00 Wezwanie do złożenia wyjaśnień może być skierowane do wykonawcy nawet kilkakrotnie w sytuacji, gdy na podstawie złożonych wyjaśnień powstają dalsze kwestie i nowe wątpliwości do wyjaśnienia

Postępowanie zamawiającego w postępowaniu musi być bezstronne, nienaruszające zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Kolejne wezwania do wyjaśnienia tego samego zakresu informacji, przy niestarannym stosunku wykonawcy, należy uznać za dokonywane ...

Czytaj więcej
21 lis 2018, 00:01 Zaoferowane ceny jednostkowe mogą budzić uzasadnione wątpliwości zamawiającego i stać się podstawą do wezwania odwołującego do wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na cenę

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, zaoferowane przez odwołującego ceny jednostkowe mogły budzić uzasadnione wątpliwości zamawiającego i zasadnie stały się podstawą do wezwania odwołującego do wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na cenę. Za prawidłowy Krajowa Izba Odwoławcza uznała również sposób, w jaki zamawiający dokonał wezwania. Zamawiający w wezwaniu w sposób nie budzący wątpliwości wskazał

Czytaj więcej
9 lis 2018, 00:05 Prawo opcji polega na określeniu minimalnej i gwarantowanej wielkości zamówienia oraz dodatkowej wielkości zamówienia, których realizacja będzie uzależniona od warunków umowy

Z istoty prawa opcji wynika dopuszczalność nałożenia na wykonawców obowiązku wycenienia i przewidzenia w ramach ich ofert pewnego zakresu ryzyk związanego z niepewnością, co do kształtu przyszłego przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej
8 lis 2018, 00:00 Wskazanie znaku towarowego i dodanie wyrazów „lub równoważne” to za mało

Równoważność to rozwiązania funkcjonalne, które nie są tożsame z opisem przedmiot zamówienia, ale które powodują, że zamawiający uzyska urządzenie w pełni odpowiadające jego potrzebom i celowi zamówienia.

Czytaj więcej
7 lis 2018, 00:01 Brak kompatybilności sprzętu nie ma nieprzezwyciężalnego charakteru i nie stanowi przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki

To zamawiający zobowiązany jest bowiem wykazać zaistnienie „przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze”, które uzasadniają zastosowanie tej przesłanki, a mianowicie tego, że udzielenie określonego zamówienia innemu podmiotowi jest nie tylko utrudnione, ale także ...

Czytaj więcej
6 lis 2018, 00:00 Interes publiczny to nie bardzo ważny interes zamawiającego

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej w pełni podziela się wykładnię tego pojęcia dokonaną przez Trybunał Konstytucyjny, gdzie określono, że za interes publiczny należy bez wątpienia uznawać ...

Czytaj więcej
5 lis 2018, 00:00 100. letni okres gwarancji to nieuczciwa konkurencja

Mimo, że zasady wiedzy i doświadczenia życiowego nakazują przyjąć, że jeżeli cykl życia przedmiotu zamówienia jest znacząco krótszy niż sto lat, to zaoferowanie 100. letniego okresu gwarancji ...

Czytaj więcej
2 lis 2018, 00:00 Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, a wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Ustalenie sensu normatywnego przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego i uzupełniającego «dotychczasowemu wykonawcy», jako gwarancji przejrzystości procedur udzielania zamówień publicznych, nie prowadzi wprost do zakwestionowania możliwości udzielenia takiego zamówienia ...

Czytaj więcej
18 paź 2018, 00:01 Zamawiający jest obowiązany unieważnić każdą dokonaną czynność, jeżeli dokonanie określonej czynności nastąpiło z naruszeniem przepisu Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania

W świetle art. 7 ust. 3 Pzp niedopuszczalne jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli działanie zamawiającego stanowi w świetle art. 146 ust. 6 Pzp dokonanie czynności z naruszeniem przepisu Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. W wyroku z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1462/15 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że ...

Czytaj więcej
18 paź 2018, 00:01 Przedłużenie wadium w postaci gwarancji wadialnej nie jest tożsame z wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

Złożenie gwarancji wadialnej nie zastępuje wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Należy też zauważyć, że gwarancja wadialna, w tym ubezpieczeniowa lub bankowa, stanowi dokument o określonym charakterze (abstrakcyjnym i bezwarunkowym) i określonej treści, a tym samym obejmuje konkretne zobowiązanie gwaranta w określonych okolicznościach, wyraźnie w niej wskazanych, a zatem nie może skutkować w zakresie szerszym niż to wynika z treści tego dokumentu.

Czytaj więcej
16 paź 2018, 00:00 Odbiór robót budowlanych nie jest uzależniony od tego, czy są one całkowicie wolne od wad

Już samo zgłoszenie robót do odbioru, aktualizuje obowiązek przystąpienia przez inwestora do czynności odbiorowych.

Czytaj więcej
15 paź 2018, 00:00 Wykonawca może zsumować środki finansowe na rachunku bankowym i zdolność kredytową

Przepisy Pzp oraz przepisy rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, nie rozróżniają - w zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej wykonawcy - odrębnego sposobu dla oceny posiadanych faktycznie na rachunku bankowym przez wykonawcę środków finansowych i oceny zdolności kredytowej wykonawcy.

Czytaj więcej
3 paź 2018, 00:00 Wezwanie kierowane do wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 Pzp musi obejmować precyzyjne i jednoznaczne wskazanie, jakie elementy warunku udziału w postępowaniu nie zostały wykazane i dlaczego

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wezwanie kierowane do wykonawcy w tym trybie powinno obejmować precyzyjne i jednoznaczne wskazanie, jakie elementy warunku udziału w postępowaniu nie zostały wykazane i dlaczego ...

Czytaj więcej
2 paź 2018, 00:01 Czy zamawiający może drugi raz wezwać wykonawcę do złożenia tego samego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu ?

Wadliwe zrealizowanie obowiązku wezwania do uzupełnienia nie może nieść negatywnych skutków dla wykonawcy.

Czytaj więcej
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję