Aktualności i wydarzenia
Komentarze praktyczne
Tryby i procedury udzielania zamówień
Zapytaj eksperta
Najnowsze orzecznictwo i opinie prawne
Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia muszą być spełnione na dzień składania ofert, a dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia mają odnosić się do aktualnego stanu faktycznego

Zgodnie z konstrukcją przyjętą przez ustawodawcę wystarczające jest złożenie przez wykonawcę dokumentu aktualnego na dzień jego składania, ponieważ ma on potwierdzać brak podstaw do wykluczenia który ma zostać spełniony nie tylko na dzień składania ofert - ale przez cały czas od momentu złożenia oferty aż do momentu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...

czytaj więcej 18 maj 2018, 00:00
Czy gwarancja zapłaty wadium wystawiona po zawiązaniu konsorcjum i wskazująca w treści wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej?

Zamawiający nie miał podstaw do żądania złożenia umowy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż treść siwz wskazywała jednoznacznie na obowiązek złożenia umowy dopiero przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego ...

czytaj więcej 7 maj 2018, 07:46
Informacje o wynikach kontroli
Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp i art. 7 ust. 1 Pzp poprzez żądanie przez zamawiającego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w sytuacji nieopisania w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ podstawy wykluczenia

Kontrolujący wskazał, że art. 25 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania - takich, które potwierdzają spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu w zakresie opisanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ ...

czytaj więcej 14 maj 2018, 00:00
Niedopuszczalna jest sytuacja, w której zamawiający wprost, swoim działaniem lub brakiem takiego działania, doprowadza do sytuacji, w której określony wykonawca posiada na wyłączność prawa autorskie do koncepcji przebiegu wydarzenia artystycznego, które leży w sferze zainteresowania zamawiającego, a następnie udziela temu wykonawcy zamówienia w trybie z wolnej ręki, powołując się właśnie na te prawa autorskie

Co do pierwszej z przesłanek wskazał, że okoliczność, iż Zamawiający zamierza nabyć usługę, która jest objęta ochroną wynikającą z praw wyłącznych, nie jest wystarczające; w tym przypadku konieczne jest również wykazanie, iż na rynku nie ma dostępnego ekwiwalentu (substytutu) takiej usługi.

czytaj więcej 12 kwi 2018, 00:01
Warto wiedzieć o tym, że …
Dokumenty odnoszące się do przedmiotu zamówienia mogą stanowić treść oferty

Decydującym kryterium rozróżniającym i przesądzającym o odmiennej kwalifikacji tego typu dokumentów jest w tym przypadku cel ich składania oraz zakres informacji wynikający z ich treści. Przepisy art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 wraz z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczą zagadnień odrębnych, tzn. zakres regulacji ww. przepisów jest różny, a rozdzielenie i określenie przypadków ich zastosowania jest możliwe.

czytaj więcej 14 maj 2018, 00:00
Odwołujący, który złożył ofertę z ceną wyższą niż kwota przeznaczoną przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia spełnia przesłanki określone w art. 179 ust. 1 Pzp

Czynnością kwestionowaną badanym odwołaniem nie jest unieważnienie postępowania z powodu braku środków, lecz wybór najkorzystniejszej oferty, z tego powodu, że powinna być ona odrzucona przez zamawiającego, a wykonawca, który tę ofertę złożył, podlega wykluczeniu, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W tej sytuacji oddalenie odwołania nastąpiłoby nie z powodów ...

czytaj więcej 12 maj 2018, 16:09
Treść oferty odnosi się do merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności, co do zakresu, ilości, jakości, wymagań technicznych, warunków realizacji, ceny i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia

Norma art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp odnosi się zaś do merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności, co do zakresu, ilości, jakości, wymagań technicznych, warunków realizacji, ceny i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia.

czytaj więcej 26 kwi 2018, 00:01

Wydawca:  CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  JÓZEF EDMUND NOWICKI,  ul. Nowowiejska 17,  71-219  Bezrzecze

©  2016 - 2018  conexis.pl / wPrzetargach.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję