Archiwum pytań

16 lip 2018, 00:01 Czy jednostki sektora finansów publicznych przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp)?

W przypadku przyznania przez jednostki sektora finansów publicznych środków finansowych na dofinansowanie projektu,istnieje oczywiście możliwość stosowania procedur i instytucji, o których mowa w ustawie - Prawo zamówień publicznych.

16 lis 2017, 00:03 Do zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro nie wolno stosować ustawy - Prawo zamówień publicznych

Wybór sposobu przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, stanowi autonomiczną decyzję zamawiającego.

19 paź 2017, 00:01 W 2015 r. zastosowaliśmy kryteria ceny - 99% oraz terminu zapłaty - 1%? Spodziewamy się kontroli tego postępowania. Czy został naruszony art. 91 ust. 2a Pzp?

Opisana usługa ochrony osób i mienia i nie jest usługą powszechnie dostępną, gdyż nie służy bieżącemu użytkowi przeciętnego odbiorcy. Zainteresowani zakupem tego rodzaju usługi będą przede wszystkim ci, którzy mają potrzebę nabycia takiej usługi ochrony.

12 paź 2017, 09:19 Czy zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp również przed wyborem najkorzystniejszej oferty?

To w gestii samego zamawiającego musi pozostawać decyzja, czy podejmować próbę zwiększenia kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czy od razu unieważniać postępowanie o udzielenie zamówienia.

11 paź 2017, 20:10 Czy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane w języku obcym może przetłumaczyć na język polski sam wykonawca ?

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

11 paź 2017, 20:00 Czy udzielając zamówienia na roboty budowlane o wartości 214 000 euro w trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający jest obowiązany zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania ?

Celem przepisu art. 67 ust. 2 Pzp jest umożliwienie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych wykonania jego ustawowego obowiązku wynikającego z art. 154 pkt 11 Pzp, tj. czuwania nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności dokonania kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą.

31 lip 2017, 00:01 Czy zamieszczenie we wzorze umowy postanowień obciążających w większym stopniu karami umownymi wykonawcę niż zamawiającego narusza Pzp ?

Kara umowna ma skłonić wykonawcę do należytego wykonania zamówienia publicznego. Okoliczności związane z ryzykiem kontraktowym wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty, gdyż na ich podstawie dokonuje on obliczenia ceny oferty. Tym bardziej, gdy kary umowne nie zostały zastrzeżone w wysokości rażąco wygórowanej w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia.

3 lip 2017, 00:10 Czy wykonawca może wnieść wadium wpłacając gotówkę w kasie dowolnego banku?

Odwołujący dokonał wpłaty gotówkowej przedmiotowego wadium w dniu 13 grudnia 2013 r. w kasie Zamawiającego. Natomiast Zamawiający po zamknięciu kasy o godz. 15.00 zawiózł posiadane środki pieniężne do (…) Bank (…), w którym uznanie rachunku Zamawiającego kwotą wadium w wysokości 3.000 zł nastąpiło o godzinie 15:43:46, co potwierdza wydruk bankowy z dnia 17 grudnia 2013 r. Powyższa sytuacja faktyczno - prawna skłoniła Krajową Izbę Odwoławczą do stwierdzenia, że wniesione przez Odwołującego wadium zostało dokonane z ...

11 kwi 2017, 00:05 Czy cena netto złożonej oferty może stanowić podstawę ustalenia wartości zamówienia przez kontrolującego?

Zaniżenie wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp wystąpiłoby, gdyby zamawiający ...

2 mar 2017, 12:10 Czy pierwotnymi warunkami zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp, które nie mogą być zmienione są warunki udziału w postępowaniu ?

Chodzi o to, aby zapobiec możliwości skorzystania przez wykonawcę z preferencyjnych warunków w trybie zamówienia z wolnej ręki.