Czy średnia arytmetyczna cen wszystkich złożonych ofert obejmuje również cenę oferty złożonej w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, ale po upływie terminu składania ofert ?

Zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 Pzp, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

Zwrócenie się zamawiającego o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w przypadku, gdy zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się zamawiającemu rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia (…), następuje w toku badania ofert.

Czynność badania ofert dotyczy wyłącznie ofert złożonych w terminie, ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający natomiast niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Oferty złożone po terminie nie podlegają zatem badaniu ofert, a tym samym zamawiający nie może ustalać „średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert", z uwzględnieniem ceny oferty złożonej po upływie terminu składania ofert.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach