Czy możliwe jest udzielenie zamówienia na usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania terenu zieleni w zapytaniu o cenę ?

Zgodnie z art. 70 ustawy Pzp zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zawarte w art. 70 ustawy Pzp terminy „powszechnie dostępne” oraz „o ustalonych standardach jakościowych” nie mają swojej legalnej definicji. Dlatego też wyjaśnienie treści tych pojęć powinno nastąpić w oparciu o ich wykładnię językową.

Przy zastosowaniu tej wykładni, termin „powszechna dostępność”, powinien być rozumiany jako dotyczący wszystkich, wszystkiego, pospolity, masowy, seryjny, popularny. Z kolei rzeczy i usługi powszechnie dostępne to takie, które jako dobra popularne są wszędzie na rynku oferowane i wykonywane przez wszystkich wykonawców działających w określonej branży. Można je nabywać bez względu na miejsce i czas, a dostęp do nich co do zasady nie jest ograniczony lub reglamentowany.

Przez „powszechną dostępność dostaw lub usług” należy zatem rozumieć oferowanie dóbr o pożądanej charakterystyce przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia łatwy dostęp do tych dóbr przez praktycznie nieograniczoną grupę konsumentów, co z kolei łączy się wprost z powszechną konsumpcją takich dóbr czy usług. Takie stanowisko zostało wyrażone w uchwale z dnia 5 października 2011 r., KIO/KD 75/11.

W uchwale KIO/KD 75/11, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że aby daną dostawę czy usługę zakwalifikować jako powszechnie dostępną, musi ona służyć każdemu do zaspokajania jego bieżących potrzeb, a o dostępności usługi nie świadczy to, od ilu podmiotów na rynku można ją nabyć, ale to, czy usługa ta służy bieżącemu użytkowi przeciętnego odbiorcy.

Termin „o ustalonych standardach jakościowych”, powinien być rozumiany jako przeciętne typy, wzorce, rodzaje (gatunki) lub wyroby odpowiadające przeciętnym wymaganiom. Usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania terenu zieleni są usługami, które są wszędzie na rynku oferowane i służą zaspokojeniu podstawowej potrzeby, jaką jest utrzymanie w czystości obiektów biurowych (wewnątrz i na zewnątrz) i ich bezpośredniego otoczenia. Usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania terenu są również wykonywane w taki sam sposób przez podmioty z branży tych usług. Usługi te są zatem usługami powszechnymi oferowanymi przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia łatwy dostęp do tych usług przez praktycznie nieograniczoną grupę konsumentów („usługi powszechnie dostępne”) oraz co do zasady są wykonywane w taki sam sposób przez podmioty świadczące takie usługi („o ustalonych standardach jakościowych”).

 

Zob. wyrok z dnia 12 listopada 2015 r. KIO 2350/15 („usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości, jako przedmiot zamówienia powszechnie dostępny o ustalonych standardach jakościowych”)

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach