Czy zamawiający może udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego i zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w BZP, gdy wartość takiego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro ?

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, przepisów tej ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przy udzielaniu takich zamówień i konkursów nie mają zastosowania przepisy Pzp, w tym dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga).

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, a zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wykonawca wniósłby odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie, na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp („Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;”).

Krajowa Izba Odwoławcza nie jest bowiem uprawniona do rozpoznawania odwołań wniesionych na czynności lub zaniechania podmiotów nie będących zamawiającymi w rozumieniu Pzp, ani do rozpoznawania odwołań wniesionych na czynności lub zaniechania zamawiających nie mających oparcia w przepisach Pzp (zob. postanowienie z dnia 4 maja 2011 r., KIO 833/11). W celu ustalenia, czy wartość zamówienia obliguje zamawiającego do stosowania Pzp, zamawiający stosuje natomiast przepisy Pzp dotyczące ustalania wartości zamówienia (art. 32 - 35 ustawy Pzp).

Użycie przez ustawodawcę w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp zwrotu „ustawy nie stosuje się” oznacza brak obowiązku stosowania Pzp. To, że zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, stosując przepisy Pzp nie ma żadnego znaczenia prawnego (zob. postanowienia z dnia 30 stycznia 2013 r., KIO 94/13 oraz z dnia 17 marca 2009 r., KIO/UZP 260/09).

Jeżeli wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zamawiający nie zamieszcza ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający może natomiast zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, którego zamieszczenie w tym Biuletynie ze względu na wartość zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe. Przepis art. 11 ust. 5 ustawy Pzp odnosi się do przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W takim przypadku zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w celu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (ogłoszenie obowiązkowe) i chcąc dotrzeć z informacją o zamówieniu lub konkursie do możliwie najszerszego kręgu podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówienia, może na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy Pzp zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nieobowiązkowe).

 

Zob. także wyrok z dnia 11 lutego 2016 r., KIO/KD 14/16

Opracowanie: Zespół wPrzetargach