Wadium - wniesienie i formy

3 lip 2017, 00:10 Czy wykonawca może wnieść wadium wpłacając gotówkę w kasie dowolnego banku?

Odwołujący dokonał wpłaty gotówkowej przedmiotowego wadium w dniu 13 grudnia 2013 r. w kasie Zamawiającego. Natomiast Zamawiający po zamknięciu kasy o godz. 15.00 zawiózł posiadane środki pieniężne do (…) Bank (…), w którym uznanie rachunku Zamawiającego kwotą wadium w wysokości 3.000 zł nastąpiło o godzinie 15:43:46, co potwierdza wydruk bankowy z dnia 17 grudnia 2013 r. Powyższa sytuacja faktyczno - prawna skłoniła Krajową Izbę Odwoławczą do stwierdzenia, że wniesione przez Odwołującego wadium zostało dokonane z ...