Czy wykonawca ma obowiązek załączenia do dokumentu gwarancji wadialnej pełnomocnictwa dla osoby, która ją podpisała w imieniu gwaranta?

Na gruncie przepisów ustawy Pzp brak jest podstaw do formułowania pod adresem wykonawców, którzy decydują się na złożenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej czy bankowej, żądania załączenia do gwarancji pełnomocnictwa dla osoby podpisującej gwarancję.

Zamawiający jest natomiast zawsze uprawniony do wyjaśnienia tej kwestii, jeżeli złożony dokument gwarancji wadialnej budzi jego wątpliwości.

Ponieważ ubezpieczyciele i banki prowadzą działalność na dużą skalę, czynności prawne z klientami dokonywane są za pośrednictwem pracowników tych instytucji czy nawet pośredników.

Z tego względu zarówno klient, jak i osoby trzecie powinny brać pod uwagę wynikające z art. 97 k.c. domniemanie, że osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa.

Dlatego wykonawca jako zlecający, a także zamawiający jako beneficjent, mają prawo domniemywać, że osoby wystawiające gwarancję wadialną w lokalu banku czy ubezpieczyciela na odpowiednich formularzach tych instytucji działają w ramach umocowania do dokonywania tego typu czynności prawnych.

Powyższe stanowisko jest konsekwentnie prezentowane w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (zob. wyroki z dnia 11 lutego 2009 r., KIO/UZP 1867/09, z dnia 4 marca 2010 r., KIO/UZP 1961/09, z dnia 4 lutego 2011 r., KIO 119/11, z dnia 15 października 2013 r., KIO 2369/13 i z dnia z dnia 29 grudnia 2015 r., KIO 2729/15.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach