Czy za wykonawcę wadium może wnieść inny podmiot, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega wykonawca?

Najlepsze komentarze czytaj wPrzetargach.pl >>>


Czy za wykonawcę wadium może wnieść inny podmiot, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega wykonawca?


Przepisy art. 45 i 46 Pzp nie określają przez kogo wadium ma być wpłacone (wniesione). Użyte w art. 45 ust. 1 sformułowanie „Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium (...)” nie oznacza obowiązku wniesienia go wyłącznie przez wykonawcę. Takie interpretacja art. 45 ust. 1 Pzp wykluczałaby możliwość wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5. W kwestii tej wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 19 października 2011 r., KIO 2166/11, w którym stwierdziła, że „(...) zwrot z art. 45 ust. 1 ustawy że „zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium” nie może być interpretowany jako obowiązek osobistego świadczenia podmiotu składającego ofertę, ale bardziej jako wskazanie strony postępowania na której spoczywa obowiązek wniesienia wadium. Inna interpretacja tego przepisu wykluczałaby możliwość wadialnego zabezpieczenia oferty w sposób wskazany w art. 45 ust. 6 pkt 2-6 Pzp.

W wyroku KIO 132/10 Krajowa Izba Odwoławcza wyraziła już stanowisko, że „W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych brak jest podstaw, aby twierdzić że wniesienie wadium, o którym mowa w ustawie ma być osobistym świadczeniem wykonawcy. Nie wynika to przede wszystkim z ustawy Prawo zamówień publicznych, albowiem ustawa ta nie określa wprost przez kogo te wadium ma być zapłacone. Nie wynika to także z właściwości świadczenia, zwłaszcza że ustawodawca dopuszcza aby do zapłaty wadium w formie innej niż pieniężnej zobowiązywał się podmiot trzeci, a nie wykonawca.”.

Warto także zauważyć, że ustawodawca w art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp nie przewidział odrzucenia oferty w przypadku wniesienia wadium przez podmiot trzeci.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium.

Wadium może zatem wnieść za wykonawcę inny podmiot, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega wykonawca, podwykonawca, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a także każdy inny podmiot.

Ważne jest, aby wadium zostało wniesione prawidłowo.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze skutecznym wniesieniem wadium (zob. wyrok z dnia 29 sierpnia 2012 r., KIO 1766/12). Za prawidłowe zabezpieczenie pożądanych w świetle przepisów Pzp uznaje się wniesienie wadium nie tylko w sposób wymagany przepisami Pzp, ale również w sposób w pełni umożliwiający zamawiającemu jego realizację (zatrzymanie lub uzyskanie kwoty wadium) w przypadku zaistnienia przesłanek jego przepadku określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Dokument potwierdzający wniesienie wadium powinien jednak wskazywać w czyim imieniu lub na czyją rzecz, wadium jest wnoszone.

Również w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium może wnieść podmiot trzeci. Wykonawca, zlecając podmiotowi trzeciemu wniesienie w jego imieniu wadium, nie ma także obowiązku udzielać mu w tym celu pełnomocnictwa, gdyż wniesienie wadium nie jest czynnością prawną, lecz faktyczną (zob. wyroki z dnia 17 czerwca 2008 r., KIO/UZP 537/08 i z dnia 1 lutego 2011 r., KIO 126/11).


Opracowanie: Zespół wPrzetargach


Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych