Czy żądanie wniesienia wadium w kwocie przekraczającej 3% wartości zamówienia może stanowić podstawę nieważności zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Zgodnie z art. 45 ust. 4 i 5 Pzp zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części., także w wysokości nie większej niż 3% wartości danej części zamówienia.

To, czy żądanie kwoty wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia może stanowić podstawę nieważności zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zależy od tego, o ile została przekroczona kwota 3% wartości zamówienia. Jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium w kwocie nieznacznie przekraczającej 3% wartości zamówienia, co nie spowodowało jakichkolwiek trudności w ubieganiu się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, nie można mówić o naruszeniem przepisu Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania (zob. art. 146 ust. 6 Pzp).

W uchwale z dnia 22 stycznia 2016 r., KIO/KD 2/16 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „nie można stwierdzić, iż wyższa o 0,02% wartość wadium mogłaby stanowić naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji jako wymóg zawyżony o charakterze uniemożliwiającym bądź utrudniającym dostęp do samego postępowania lub uczestnictwa w nim. Wykazana różnica wartości wskazanego wadium w SIWZ oraz ogłoszeniu w odniesieniu do bazowej wartości szacunkowej wartości zamówienia ujętej w druku Protokołu ZP-PN na poziomie 0,02% nie wpływa na przebieg postępowania i świadczyć może jedynie o błędzie rachunkowym Zamawiającego”.

Dokonując analizy naruszenia przepisów Pzp w kontekście art. 146 ust. 6 Pzp Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że takie zawyżenie kwoty wadium nie miało wpływu na decyzję wykonawców o ich uczestnictwie w prowadzonym postępowaniu.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach