Czy cena netto może być podkryterium oceny ofert?

Najlepsze komentarze czytaj wPrzetargach.pl >>>


Czy cena netto może być podkryterium oceny ofert?


Zgodnie z literalną wykładnią przepisu art. 91 ust. 2 Pzp kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

Skoro zatem ustawodawca posłużył się w omawianym przepisie pojęciem „cena”, lege non distinguente - przez odesłanie zawarte w przepisie art. 2 pkt 1 Pzp - należy je interpretować w zgodzie z definicją legalną wynikającą z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług i przyjąć, że art. 91 ust. 2 odwołuje się do ceny uwzględniającej podatek od towarów i usług (ceny brutto).

W związku z powyższym brak jest uzasadnienia dla rozróżniania pojęcia kryterium i podkryterium, co uprawniałoby zamawiającego do posłużenia się ceną netto, jako podkryterium cenowego.


Opracowanie: Zespół wPrzetargach