Czy dopuszczalna jest następująca ocena ofert w zamówieniu na dostawy autobusów?

Najlepsze komentarze czytaj wPrzetargach.pl >>>


Czy dopuszczalna jest następująca ocena ofert w zamówieniu na dostawy autobusów:


Za autobusy zunifikowane z pojazdami, które eksploatuje zamawiającego:

  1. za autobus jednoczłonowy, dwuosiowy marki J., V., - 15 pkt;
  2. za autobus przegubowy marki M., J., V. - 15 pkt;
  3. pozostałe marki autobusów - 0 pkt;

Za zastosowanie zarówno w autobusie jednoczłonowym jak i w przegubowym silnika:

  1. zunifikowanego z silnikami stosowanymi przez zamawiającego firm V., M., M-B. - 20 pkt,
  2. pozostałe rozwiązania - 0 pkt.

Jak wynika z powyższego, zamawiający przy ocenie ofert preferował wykonawców, którzy zaoferują autobusy zunifikowane z pojazdami eksploatowanymi przez niego wskazując konkretne marki autobusów - J., V., M., oraz wykonawców oferujących silnik zunifikowany z silnikiem konkretnego producenta - V., M., M-B.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Lista kryteriów, o których mowa w art. 91 ust. 2 Pzp nie jest wyczerpująca i zamawiający może w postępowaniu określić kryteria oceny ofert inne niż określone w tym przepisie.

Uprawnienie zamawiającego do określenia kryteriów oceny ofert innych niż określone w art. 91 ust. 2 Pzp nie jest nieograniczone.

Kryteria oceny ofert powinny być tak skonstruowane, aby w toku oceny ofert nie doszło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 Pzp).

Zamawiający nie może zatem stosować kryteriów oceny ofert preferujących określonych wykonawców.


Opracowanie: Zespół wPrzetargach