Czy kryterium oceny ofert może być „Zabezpieczenie bezwarunkowego dotrzymania zadeklarowanego w ofercie terminu realizacji”?

Najlepsze komentarze czytaj wPrzetargach.pl >>>


Czy kryterium oceny ofert może być „Zabezpieczenie bezwarunkowego dotrzymania zadeklarowanego w ofercie terminu realizacji”?


W wyroku z dnia 13 maja 2016 r., KIO 674/16, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i stwierdziła, że stosownie do przepisu art. 150 ust. 2 Pzp zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Natomiast z wyjaśnień zamawiającego wynikało, że zabezpieczenie bezwarunkowego dotrzymania zadeklarowanego terminu będzie dodatkowo ustanowione na poziomie 5% wartości przedmiotu zamówienia niezależnie od wartości 10% z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zamawiający dodatkowo wyjaśnił, iż celem tego kryterium jest wzmocnienie realności terminu realizacji. Zamawiający wyjaśnił również, że nie można tego fakultatywnego zabezpieczenia na poziomie 5% utożsamiać z obligatoryjnym zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązania, ponieważ brak tego dodatkowego zabezpieczenia nie będzie się wiązał z brakiem możliwości złożenia oferty.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej „Zabezpieczenie bezwarunkowego dotrzymania zadeklarowanego w ofercie terminu realizacji - waga 5” stanowi nadmiarowe zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia ponad 10% limit określony na podstawie przepisów Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że ukryte, dodatkowe zabezpieczenie terminu wykonania przedmiotu umowy o roboty budowlane w istocie nie spełnia ustawowego celu kryterium oceny ofert, które odnosi się do przedmiotu zamówienia.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że okoliczność potencjalnego zagrożenia terminu wykonania zadania, nie uzasadnia możliwości naruszenia przepisów Pzp.

Ponadto, w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej kryterium Odwoławczej „Zabezpieczenie bezwarunkowego dotrzymania zadeklarowanego w ofercie terminu realizacji - waga 5” postawiło w nierównej sytuacji wykonawców mających ograniczone możliwości finansowe ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kontraktu wobec tych, którzy znajdują się w lepszej sytuacji finansowej i są w stanie ponieść dodatkowe koszty związane z realizacją kontraktu. Zastosowanie kryterium „Zabezpieczenie bezwarunkowego dotrzymania zadeklarowanego w ofercie terminu realizacji - waga 5” Krajowa Izba Odwoławcza uznała za bezzasadne.


Opracowanie: Zespół wPrzetargach