Czy w celu ustalenia, czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego oraz oceny ofert w ramach kryterium „jakości” zamawiający powinien żądać, aby wykonawca złożył próbkę wraz z ofertą, czy tez powinien żądać próbki dopiero od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona?

Najlepsze komentarze czytaj wPrzetargach.pl>>>


Czy w celu ustalenia, czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego oraz oceny ofert w ramach kryterium „jakości” zamawiający powinien żądać, aby wykonawca złożył próbkę wraz z ofertą, czy tez powinien żądać próbki dopiero od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona?


Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

Na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni lub 5 dni (w zależności od wartości zamówienia), terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa również w art. 25 ust. 1 pkt 12 Pzp.

Jeżeli zamawiający żąda próbki wyłącznie w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełniania wymagania określone przez zamawiającego, próbkę składa na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp składa tylko ten zamawiający, którego oferta została najwyżej oceniona. Jeżeli wykonawca na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp nie złoży próbki,zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp będzie obowiązany wezwać tego wykonawcę (ale tylko raz) do złożenia próbki, w wyznaczonym terminie.

Jeżeli na podstawie właściwości próbki będzie dokonana ocena ofert, zamawiający powinien zażądać złożenia próbki wraz z ofertą. Jeżeliw takim przypadku wykonawca nie złoży próbki wraz z ofertą, oferta zostanie odrzucona.

Jeżeli próbka będzie elementem oceny ofert, zamawiający może wezwać wykonawcę tylko do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej próbki.

Jak wskazuje się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej „ewidentnym przykładem „uwikłania” próbki w treść oferty, a tym samym przykładem, gdy nie znajdzie do niej zastosowania art. 26 ust. 3 Pzp jest sytuacja, w której ocena próbki bezpośrednio przekłada się na ocenę oferty w ramach innych niż cena kryteriów oceny ofert, gdyż na podstawie praktycznej weryfikacji próbki przydzielana jest konkretna ocena punktowa, która rzutuje na pozycję oferty w rankingu ofert.” (zob. wyrok z dnia 20 marca 2015 r., KIO 426/15).

W wyroku z dnia 12 listopada 2013 r., KIO 2511/13, Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do próbek zwróciła uwagę, że w przypadku, gdy próbka ma służyć potwierdzeniu wymagań zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający w toku oceny próbki ma obowiązek zastosowania przepisu art. 26 ust. 3 Pzp, a jeżeli będzie służyć do oceny ofert, wówczas art. 26 ust. 3 Pzp nie ma zastosowania. Podobne stanowisko przedstawiono również w wyroku z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt KIO 1320/13, w którym stwierdzono, że „(...) konieczne jest każdorazowe ustalenie celu, jakim kierował się Zamawiający przy konstruowaniu wymogu załączenia próbki, czy też wzoru do oferty. Inny bowiem będzie status próbki, gdy był on wymagany tylko i wyłącznie celem dokonania na jego podstawie oceny złożonej oferty w ramach kryterium techniczno-jakościowego, czy też jakościowego (w przedmiotowym postępowaniu oceny, czy oferowany system posiada wszystkie opisane w SIWZ funkcjonalności), a inny, gdy będzie miał służyć potwierdzeniu spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. W pierwszym wypadku uzupełnienie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. jest niedopuszczalne, gdyż byłoby to uzupełnienie elementu oferty, czyli oferty niekompletnej o brakujący element, co de facto prowadzi do niedopuszczalnej na gruncie ustawy P.z.p. zmiany treści oferty po wyznaczonym terminie składania ofert. W drugim wypadku uzupełnienie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. jest, zdaniem Izby, w oparciu o wykładnię celowościową uzasadnione”.

Zakres żądania próbki musi być jednak niezbędny dla przeprowadzenia postępowania, a niezależnie od tego, przy żądaniu próbki należy uwzględnić przepisy art. 96 ust. 2 i art. 97 Pzp.

Zamawiający przechowuje bowiem protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy. Zamawiający zwraca natomiast wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.


Opracowanie: Zespół wPrzetargach