Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę rezonansu magnetycznego zamawiający może stosować kryterium doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji takiego zamówienia?

Najlepsze komentarze czytaj wPrzetargach.pl >>>


Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę rezonansu magnetycznego zamawiający może stosować kryterium doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji takiego zamówienia?


Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości (art. 22d ust. 1 Pzp).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. W takim przypadku zamawiający może wymagać od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób (art. 22d ust. 3 Pzp).

Zgodnie natomiast z art. 91 ust. 2 pkt 5 Pzp kryteriami oceny ofert mogą być również kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.

Z przepisów art. 22d ust. 1 i 3 i art. 91 ust. 2 pkt 5 Pzp wynika, że w zamówieniach na dostawy zamawiający może określić warunek zdolności zawodowych żądając wykazania się dysponowaniem osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia posiadającymi określone doświadczenie, a także w ramach oceny stosować kryterium doświadczenia tych osób, jednakże pod warunkiem, że wymagane doświadczenie będzie mogło mieć wpływ na jakość wykonanej dostawy i umożliwić realizacje dostawy na odpowiednim poziomie jakości.


Opracowanie: Zespół wPrzetargach