Czy wykonawca może zaoferować 50. letni okres gwarancji, gdy jednym z kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń w budynkach socjalnych jest okres gwarancji?

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji, obok zachowań opisanych w rozdziale 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest również - zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy - działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, działanie wykonawcy polegające na zaoferowaniu 50. letniego okresu gwarancji, ma znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Takiego zachowania wykonawcy nie można logicznie wytłumaczyć niczym innym, jak tylko zamiarem uzyskania maksymalnej liczby punków w toku oceny ofert, którą wykonawca spodziewa się uzyskać w kryterium „okres gwarancji”, jednocześnie uniemożliwiając lub znacznie utrudniając uzyskanie zamówienia innym wykonawcom, którzy zdecydowali się udzielić gwarancji na realny i odpowiadający specyfice robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę przedmiotu zamówienia, z całą pewności nie można zakładać, że cykl życia takiej roboty budowlanej - i co za tym idzie możliwość zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji - może wynosić 50 lat.

Zaoferowanie stuletniego okresu gwarancji nie będzie wiązać się w rzeczywistości z możliwością wykonywania świadczeń gwarancyjnych w takim okresie.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach