W 2015 r. zastosowaliśmy kryteria ceny - 99% oraz terminu zapłaty - 1%? Spodziewamy się kontroli tego postępowania. Czy został naruszony art. 91 ust. 2a Pzp?

Najlepsze komentarze czytaj wPrzetargach.pl >>>


Przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) zgodnie z art. 91 ust. 2a Pzp kryterium ceny mogło być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia m. in. był powszechnie dostępny oraz miał ustalone standardy jakościowe. W 2015 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony osób i mienia (bezpośrednia ochrona fizyczna, w tym polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, a także konwojowanie wartości pieniężnych i montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia) zastosowaliśmy kryteria ceny - 99% oraz terminu zapłaty - 1%?

Spodziewamy się kontroli tego postępowania. Czy został naruszony art. 91 ust. 2a Pzp?


Przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) zgodnie z art. 91 ust. 2a Pzp kryterium ceny mogło być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia m. in. był powszechnie dostępny oraz miał ustalone standardy jakościowe. W 2015 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony osób i mienia (bezpośrednia ochrona fizyczna, w tym polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, a także konwojowanie wartości pieniężnych i montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia) zastosowaliśmy kryteria ceny - 99% oraz terminu zapłaty - 1%? Spodziewamy się kontroli tego postępowania. Czy został naruszony art. 91 ust. 2a Pzp?

Sposoby zabezpieczenia osób i mienia nie są ustalone, zależą od własnych i indywidualnych uwarunkowań zamawiającego. Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że taki przedmiot zamówienia nie ma ustalonego standardu jakościowego. Termin „ustalone standardy jakościowe” należy rozumieć, jako przeciętne typy, wzorce, rodzaje (gatunki), wyroby odpowiadające przeciętnym wymaganiom. Termin ten odnosi się zarówno do standardów wynikających z przyjętych dla tych produktów norm określonych przepisami prawa przedmiotu świadczenia, jak i wymagań przyjętych, jako normy w powszechnym odbiorze konsumenckim. Dostawy lub usługi o powszechnie ustalonych standardach jakościowych to takie, których typy lub gatunki są dokładnie określone, znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, standardowym, a nie specyficznym wymaganiom (normom), niewymagające indywidualnego podejścia. Taka usługa ochrony osób i mienia nie ma również cechy „powszechnej dostępności”.

W orzecznictwie przyjmuje się, że „aby daną dostawę czy usługę zakwalifikować jako powszechnie dostępną musi ona służyć każdemu do zaspokajania jego bieżących potrzeb. (…) o dostępności usługi nie świadczy to od ilu podmiotów na rynku można ją kupić, ale to czy usługa ta służy bieżącemu użytkowi przeciętnego odbiorcy.”.

Opisana usługa ochrony osób i mienia i nie jest usługą powszechnie dostępną, gdyż nie służy bieżącemu użytkowi przeciętnego odbiorcy. Zainteresowani zakupem tego rodzaju usługi będą przede wszystkim ci, którzy mają potrzebę nabycia takiej usługi ochrony. Nie będzie to zatem zaspokajanie bieżącej potrzeby o charakterze codziennym.

W uchwale z dnia 11 października 2016 r., KIO/KD 62/16, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że jeżeli przedmiot zamówienia nie jest powszechnie dostępny oraz nie ma ustalonych standardów jakościowych, zamawiający nie może innym niż cena kryteriom oceny ofert przypisać znaczenia, które wskazywałoby na zamiar uniknięcia stosowania art. 91 ust. 2a Pzp (np. cena - 99 pkt, inne kryterium - 1 pkt).


Opracowanie: Zespół wPrzetargach