Czy można wzywać wielokrotnie wykonawcę do składania wyjaśnień dotyczących treści oferty

Na podstawie art. 223 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych

Celem wyjaśnienia treści złożonej oferty jest uzyskanie dodatkowych informacji, co w przypadkach wątpliwości, niejasności co do treści złożonej oferty pozwoli zamawiającemu dokonać należytego badania i oceny złożonej oferty.

Uzyskane wyjaśnienia nie mogą jedynie zmienić treści oferty.

Wyjaśnienia muszą zatem ograniczać się wyłącznie do wskazania sposobu rozumienia treści zawartych w złożonej ofercie, nie mogą natomiast jej rozszerzać ani ograniczać (zob. wyroki z dnia 15 grudnia 2014 r., KIO 2491/14; z dnia 20 sierpnia 2009 r., KIO/UZP 1026/09).

Zamawiający może wzywać wielokrotnie wykonawcę do wyjaśniania treści oferty, jeżeli będzie to konieczne i nie będzie miało charakteru negocjacji prowadzonych z wykonawcą.

Wykonawca nie może natomiast oczekiwać, że składając lakoniczne wyjaśnienia lub nie składając wyjaśnień, zamawiający będzie wielokrotnie wzywać go do składania wyjaśnień.

Jeżeli na pierwsze wezwanie wykonawca nie złoży wyjaśnień, zamawiający może przyjąć za właściwą pierwotną treść oferty.

W takim przypadku, zamawiający odrzuca ofertę, jeśli pierwotna treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach