Czy udzielając zamówienia na roboty budowlane o wartości 214 000 euro w trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający jest obowiązany zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania ?


Czy udzielając zamówienia na roboty budowlane o wartości 214 000 euro w trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający jest obowiązany zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania ?

Zgodnie z art. 67 ust. 2 Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.

Z art. 67 ust. 2 Pzp wynika, że w przypadku udzielania zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawy, usługi lub roboty budowlane, jeżeli wartość takiego zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.

Celem przepisu art. 67 ust. 2 Pzp jest umożliwienie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych wykonania jego ustawowego obowiązku wynikającego z art. 154 pkt 11 Pzp, tj. czuwania nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności dokonania kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą. Kontrola dokonywana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych polega również na badaniu, czy przy udzielaniu zamówienia nie doszło do naruszenia przepisów Pzp w zakresie zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.

Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki wynosi 214 000 euro, a więc nie przekracza progu kwotowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla robót budowlanych, ale przekracza próg kwotowy określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp dla dostaw lub usług, zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 2 Pzp, będzie obowiązany zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w trybie zamówienia z wolnej ręki.


Zob. także uchwałę z dnia 27 sierpnia 2015 r., KIO/KD 48/15:

„Przepis art. 67 ust. 2 ustawy P.z.p. nie uzależnia obowiązku zawiadomienia o wszczęciu postępowania na roboty budowlane od przekroczenia progu kwotowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla robót budowlanych. Przepis ten w ogóle nie odwołuje się do progu kwotowego dla robót budowlanych. Obowiązek zawiadomienia Prezesa Urzędu o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki aktualizuje się w przypadku każdego rodzaju zamówienia (również w przypadku robót budowlanych) w sytuacji, gdy wartość takiego zamówienia jest równa lub przekracza próg określony dla dostaw i usług (tylko do takiego progu kwotowego odwołuje się art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy.”


Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych