Czy obowiązek przedłożenia umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane o wartości większej niż 50 000 zł ?

Obowiązek przedłożenia umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50.000 zł, chyba że zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określi niższą wartość niż 50.000 zł, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

Termin 7. dniowy, przewidziany w art. 143b ust. 5 ustawy Pzp (art. 464 ust. 5 NPzp), na złożenie kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz w art. 143b ust. 8 ustawy Pzp (art. 464 ust. 8 NPzp) na złożenie kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku zamówienia na roboty budowlane, jest ustawowym terminem maksymalnym na złożenie przedmiotowych umów przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

Termin 7. dniowy przewidziany w art. 143b ust. 5 ustawy Pzp (art. 464 ust. 5 NPzp) na złożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz w art. 143b ust. 8 ustawy Pzp (art. 464 ust. 8 NPzp) na złożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku zamówienia na roboty budowlane jest maksymalnym ustawowym terminem na złożenie kopii tych umów przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

Mimo że Pzp nie przewiduje sankcji za przekroczenie terminów, o których mowa w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (art. 464 ust. 5 i 8 NPzp), uchybienie terminom określonym w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (art. 464 ust. 5 i 8 NPzp) może stanowić podstawę uchylenia obowiązku dokonania przez zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Dokonanie przez zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, związane jest bowiem z wcześniejszym zaakceptowaniem przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożeniem zamawiającemu umowy, o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane (zob. art. 143c ust. 1 Pzp i art. 464 ust. 5 NPzp).

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach