Czy w umowie o roboty budowlane zamawiający musi przewidzieć kary umowne z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty ?

Zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 7 lit. d Pzp umowa o roboty budowlane zawiera postanowienia dotyczące wysokości kar umownych z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

Przepis art. 143d ust. 1 pkt 7 lit. d Pzp to bezwzględny obowiązek zamieszczenia w umowie o roboty budowlane postanowień wprowadzających kary umowne z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty i określających ich wysokość, z tym że wysokość tych kar określa zamawiający.

Brak takich kar stanowi poważne naruszenie art. 143d ust. 1 Pzp.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach