Wykonawca wezwany uzupełnienia pełnomocnictwa, złożył pełnomocnictwo z datą sporządzenia późniejszą od daty składania ofert. Czy w takim przypadku zamawiający odrzuca ofertę tego wykonawcy?

Zgodnie z art. 26 ust. 3a Pzp jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wskazanie w dokumencie pełnomocnictwa daty jego sporządzenia, późniejszej od daty składania ofert nie stanowi przesłanki odrzucenia oferty.

Udzielenie pełnomocnictwa (rozumianego jako umocowanie) może bowiem nastąpić także w formie ustnej, a nie tylko pisemnej.

Pojęcie „pełnomocnictwo” ma dwojakie znaczenie.

Po pierwsze oznacza ono oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy (np. wykonawcy), w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

W znaczeniu drugim jest to dokument stwierdzający zakres tego umocowania.

Od udzielenia pełnomocnictwa odróżnić jednak należy jego wykazanie przed zamawiającym, stanowiące jeden z wymogów skuteczności złożenia oferty tego aktu procesowego i tym samym podejmowania czynności procesowych przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy. Pisemny akt pełnomocnictwa nie musi natomiast zawierać daty jego sporządzenia.

W wyroku z dnia 16 kwietnia 2010 r., KIO/UZP 410/10, Krajowa Izba Odwoławcza słusznie zwróciła uwagę, że „Gdyby przyjąć stanowisko Odwołującego o obowiązku uzupełnienia pełnomocnictwa, ale w taki sposób, że wystawienie pełnomocnictwa ma nastąpić w terminie (z datą) nie późniejszym, niż upływ terminu składania ofert, wówczas przepis art. 26 ust. 3 Pzp nie miałby sensu, a wykonawcy zobowiązywani byliby do wystawiania dokumentów z datą wsteczną, co jest niedozwolone i niemożliwe do spełnienia. A zatem w tym zakresie przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w przypadkach objętych jego dyspozycją (a taki przypadek w ocenie Izby zachodzi w niniejszej sprawie) jest regulacją szczególną w stosunku do przepisów ogólnych. Odwołujący nie wykazał także, że zachodzą okoliczności wymienione w art. 26 ust. 3 Pzp wskazujące, że nie wzywa się do uzupełnienia dokumentów, w sytuacji, gdy mimo ich uzupełnienia, oferta wykonawcy i tak podlega odrzuceniu, z innych względów. W szczególności nie można uznać, iż oferta Przystępującego podlega odrzuceniu jako złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z powodu podania nieprawdziwych informacji (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu), co podnosił Odwołujący”.

Złożenie przez wykonawcę na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3a Pzp, pełnomocnictwa z datą sporządzenia późniejszą od daty składania ofert, nie stanowi zatem podstawy odrzucenia oferty.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach