Czy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane w języku obcym może przetłumaczyć na język polski sam wykonawca ?

Czy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane w języku obcym może przetłumaczyć na język polski sam wykonawca?


Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia spełniana okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

W takim przypadku, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

Przepis § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz inne przepisy Pzp nie narzucają sposobu poświadczania tłumaczenia załączonych przez wykonawcę dokumentów do oferty, a zatem takie tłumaczenie może być wykonane przez samego wykonawcę.


Opracowanie: Zespół wPrzetargach