Czy zamawiający może drugi raz wezwać wykonawcę do złożenia tego samego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu ?

Czy zamawiający może drugi raz wezwać wykonawcę do złożenia tego samego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu ?


Obowiązek wzywania przez zamawiającego wykonawców do złożenia wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub pełnomocnictw musi być realizowany w sposób wyczerpujący.

Przede wszystkim należy zauważyć, że na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp zamawiający ma obowiązek wezwania do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień dotyczących wszystkich wymaganych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości.

Jednocześnie z art. 26 ust. 3 Pzp wynika obowiązek wskazania przez zamawiającego zakresu wezwania.

Wadliwe zrealizowanie przez zamawiającego obowiązku, o którym mowa w przepisie art. 26 ust. 3 Pzp nie może zatem nieść negatywnych konsekwencji dla wykonawcy.

W wyroku KIO 732/12 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że wezwanie kierowane do wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp powinno precyzyjnie wskazywać stwierdzone braki i żądany zakres uzupełnienia, tylko wtedy możliwe będzie prawidłowe zastosowanie się do wezwania. Krajowa Izba Odwoławcza uznała również niedopuszczalność wielokrotnego stosowania procedury określonej w art. 26 ust. 3 Pzp, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku wadliwości pierwszego wezwania, powtórzenie tej czynności jest nie tylko możliwe, ale i konieczne.

W wyroku KIO 1418/12 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła natomiast uwagę, że „w wykładni art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została przyjęta zasada jednokrotnego uzupełniania dokumentów, należy jednak pamiętać, że odnosi się ona do sytuacji, gdy zamawiający w jednym wezwaniu dokonuje wezwania kompleksowego wskazując na wszystkie błędy i wady dokumentu. Jeżeli jednak jego czynność jest wadliwa lub niepełna, nie można tym faktem obciążać wykonawcy, a czynność tę należy skorygować.”.


Wyroki KIO 732/12 i KIO 1418/12 pozostają aktualne na gruncie obowiązujących przepisów Pzp.


Opracowanie: Zespół wPrzetargach.pl