W 2017 roku zamierzamy wykonać remonty oraz modernizacje budynków w ośrodku wypoczynkowym. Są to budynki, które mają odrębne przeznaczenie. Jak w takim przypadku ustalić wartość zamówienia ?

W 2017 roku zamierzamy wykonać remonty oraz modernizacje budynków w ośrodku wypoczynkowym. Są to budynki, które mają odrębne przeznaczenie. Jak w takim przypadku ustalić wartość zamówienia?


W przypadku ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane należy uwzględnić znaczenie pojęć „obiektu budowlanego” i „robót budowlanych”.

Zgodnie z art. 2 pkt 5d Pzp obiektem budowlanym jest wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 8 Pzp przez roboty budowlane należy rozumieć także wykonanie (…) obiektu budowlanego.

Pojęcie obiektu budowlanego zostało wprowadzone do ustawy - Prawo zamówień publicznych ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1271) i nie jest tożsame z pojęciem obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane.

Zasadnicze znaczenie dla ustalenia, czy mamy do czynienia z zamówieniem na jeden obiekt budowlany, będzie mieć to, czy wynik całości robót budowlanych lub inżynieryjnych może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną, a ocena, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z jednym obiektem budowlanym, powinna być dokonana w świetle gospodarczych i technicznych funkcji, które będzie spełniał. Obiektem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 5d Pzp będzie budynek spełniający samoistnie określoną spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną (np. budynek teatru), a także zespół obiektów budowlanych w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane, które wspólnie spełniają określoną funkcję gospodarczą lub techniczną.

Obiektem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 5d Pzp będzie również zespół budynków tworzących całość funkcjonalną - ośrodek wypoczynkowy, w ramach którego będą funkcjonować będą odrębne budynki (hotel, sala gimnastyczna, pływalnia, siłownia). W takim przypadku wartością zamówienia będzie suma wartości robót ustalonych dla poszczególnych budynków, tworzących ośrodek wypoczynkowy. Nawet jeżeli roboty te odnoszą się do rożnych obiektów budowlanych w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane.

Udzielając zamówienia zamawiający powinien natomiast uwzględnić art. 96 ust. 1 pkt 11 Pzp, który stanowi przeniesienie do przepisów o zamówieniach publicznych art. 46 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE oraz uwzględnia motyw 78 tej dyrektywy. Zgodnie z art. 46 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE „(...) instytucje zamawiające dokonują wskazania najważniejszych powodów swojej decyzji o niedokonaniu podziału na części, które zamieszcza się w dokumentach zamówienia lub w indywidualnym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 84. Zgodnie natomiast z motywem 78 dyrektywy 2014/24/UE „Zamówienia publiczne powinny być dostosowane do potrzeb MSP. (…).W tym celu oraz aby zwiększyć konkurencje, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Podziału takiego można dokonać na zasadzie ilościowej, tak by wielkość poszczególnych zamówień lepiej odpowiadała możliwościom MSP, lub na zasadzie jakościowej, z uwzględnieniem różnych zaangażowanych branż i specjalizacji, tak by w większym stopniu dostosować treść poszczególnych zamówień do wyspecjalizowanych sektorów MSP, lub według różnych kolejnych etapów projektu. Wielkość i przedmiot poszczególnych części zamówienia powinny być dowolnie określane przez instytucję zamawiającą, która zgodnie z odnośnymi przepisami o obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia, powinna także mieć prawo do tego, by udzielić niektórych z tych części zamówienia bez stosowania procedur niniejszej dyrektywy. Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaka uzna za stosowna, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sadowemu. W przypadku gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej.”.

Jeżeli zamawiający będzie udzielać jednego zamówienia na wykonanie remontów oraz modernizacji budynków w ośrodku wypoczynkowym, będzie obowiązany w protokole postępowania wykazać powody niedokonania podziału zamówienia na części.


Opracowanie: Zespół wPrzetargach