Czy w przypadku złożenia oferty wspólnej przez konsorcjum dopuszczalne jest zastrzeżenie, że niedopuszczalny będzie podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy pomiędzy konsorcjantów oraz że zabezpieczenie musi mieć formę jednego dokumentu od jednego gwaranta?

Problematyka zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia została uregulowana w art. 147-151 Pzp.

Zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na podstawie art. 148 ust. 2 ustawy Pzp za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego lub przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 i 3 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wymaganie, aby zabezpieczenie miało formę jednego dokumentu od jednego gwaranta oznacza, że zamawiający wyłączył możliwość wniesienia zabezpieczenia w kilku formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Taki wymóg jest sprzeczny z art. 147 ust. 1 ustawy Pzp, który uprawnia wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia w jednej lub kilku formach określonych w tym przepisie i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Taki wymóg jest również sprzeczny z art. 141 ustawy Pzp, zgodnie z którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ponadto postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie mogą zmieniać bezwzględnie obowiązujących przepisów - a takimi przepisami są art. 141 oraz 148 ust. 1 i art. 23 ust. 3 ustawy Pzp.

Niezależnie od wymagań lub ograniczeń zawartych w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia uprawnieni są do wniesienia zabezpieczenia zgodnie z ustawy Pzp.

Za prawidłową uznać należy sytuację, w której każdy lub niektórzy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wniosą zabezpieczenie w jednej lub kilku formach określonych w art. 168 ust. 1 Pzp.

Natomiast dla ważności zabezpieczenia istotne jest to, aby z treści dokumentu wymienionego w art. 148 ust. 1 Pzp wynikało, że zabezpieczenie zabezpiecza konkretne zobowiązanie na wymaganą kwotę oraz okres, bez względu na to, czy zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej bądź kilku formach.

 

Czytaj także

 

Upadłość jednego z konsorcjantów, a nawet ostateczna likwidacja, nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności pozostałych konsorcjantów solidarnych >>>

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy to swoista kaucja wnoszona przez wykonawcę związana z roszczeniami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego >>>

Czy możliwe jest dochodzenie przez lidera konsorcjum całości roszczenia w postępowaniu sądowym? >>>

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach.pl