Kategorie

Wartość prac polegających na likwidacji toru motocrossowego oraz wykonaniu nawierzchni targowiska miejskiego szacuje się łącznie

Ustalając wartość zamówienia na roboty budowlane, nawet jeżeli roboty odnoszą się do różnych obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, ale składają się na jedno zamierzenie budowlane wyznaczone wspólną funkcją gospodarczą i techniczną, jaką ta inwestycja ma pełnić, zamawiający powinien zsumować wartość robót składających się na to zamierzenie.

czytaj więcej 23 mar 2018, 00:02
Zamawiający może uprawdopodobnić konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia oraz niemożność zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielania

W ocenie Prezesa UZP za brak możliwości uznania opóźnień i rozwiązania umowy za wyjątkową oraz nieprzewidywalną sytuację wskazywał także fakt, że problemy z terminową realizacją inwestycji były znane zamawiającym już na początkowym etapie prowadzonych prac.

czytaj więcej 23 mar 2018, 00:01
Wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień było nieprecyzyjne i nie zawierało wskazania elementów, w odniesieniu, do których zamawiający oczekiwał szczegółowych wyjaśnień lub kalkulacji

Zasady, jawności, pisemności i przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagają, aby ocena wyjaśnień wykonawców była związana z jasnymi i jednoznacznymi wymaganiami w tym zakresie

czytaj więcej 23 mar 2018, 00:00
Konsekwencje złożenia z wyjaśnieniami dokumentu potwierdzającego równoważność

Zamawiający jest uprawniony do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, gdy uzna, że jej treść w całości lub części wyjaśnienia takiego wymaga. W rozpoznawanym przypadku taka sytuacja miała miejsce ...

czytaj więcej 23 mar 2018, 00:00
Nie wystarczy, aby cena zasadniczo odbiegała od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, gdyż istotne jest, aby była to cena taka, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby nieopłacalne

Ustawa Pzp nie definiuje rażąco niskiej ceny, dlatego należy przyjąć, że rażąco niska cena to taka, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej ...

czytaj więcej 20 mar 2018, 00:00
Czy wypowiedzenie umowy z nierzetelnym wykonawcą może stanowić podstawę do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki?

Wyjątkowość sytuacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp nie może kojarzyć się tylko z anomaliami pogodowymi czy siłami wyższymi. Wyjątkowość sytuacji jest związana z dużą rzadkością występowania zjawiska, szczególnością osobliwością ...

czytaj więcej 19 mar 2018, 00:01
Wystarczy, że na rynku działają co najmniej dwa podmioty mogące wykonać zamówienie, aby możliwość zastosowania przedmiotowego trybu z przyczyn technicznych była wyłączona

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym nie składa się oferty, a zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

czytaj więcej 16 mar 2018, 00:01
Żądanie 10. letniego doświadczenia w kierowaniu robotami to warunek nadmierny

Osoba, która posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika projektu o wartości inwestycji 100 mln zł już daje rękojmię dobrego sprawowania tej funkcji.

czytaj więcej 15 mar 2018, 07:25
Wykonawca może zsumować środki finansowe na rachunku bankowym i zdolność kredytową

Przepisy Pzp oraz przepisy rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, nie rozróżniają - w zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej wykonawcy - odrębnego sposobu dla oceny posiadanych faktycznie na rachunku bankowym przez wykonawcę środków finansowych i oceny zdolności kredytowej wykonawcy.

czytaj więcej 15 mar 2018, 00:05
Obowiązujące przepisy prawa nie wskazują na możliwość dokonywania korekty kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówieni, w szczególności, gdy zamawiający zapoznał się z wysokością cen w złożonych ofertach

W odniesieniu do przesłanki wskazanej w art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp ustawodawca zagwarantował mechanizm uniemożliwiający jej nadużywanie zobowiązując zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 3 Pzp do podania bezpośrednio przed otwarciem ofert kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

czytaj więcej 15 mar 2018, 00:01
Odbiór robót budowlanych nie jest uzależniony od tego, czy są one całkowicie wolne od wad

Już samo zgłoszenie robót do odbioru, aktualizuje obowiązek przystąpienia przez inwestora do czynności odbiorowych.

czytaj więcej 15 mar 2018, 00:00
Informacje zawarte w umowach z podmiotami publicznymi nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa

Częstą praktyką przy zawieraniu tego typu umów jest bowiem zastrzeganie przez strony tychże umów poufności wszelkich informacji w nich zawartych. Tego typu informacje są bowiem informacjami handlowymi posiadającymi wartość gospodarczą i jako takie mają znaczenie dla ...

czytaj więcej 15 mar 2018, 00:00
Wykonawca informuje, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, tylko w sytuacji, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadzi do powstania takiego obowiązku

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

czytaj więcej 14 mar 2018, 00:05
Szacowanie wartości zamówienia na usługi nadzoru inwestorskiego

W odniesieniu do kryterium tożsamości przedmiotowej nie ulega wątpliwości, że zamówienia na usługę inspektorów nadzoru na poszczególne branże są względem siebie identyczne.

czytaj więcej 14 mar 2018, 00:01
Ustne lub telefoniczne uzgodnienia między zamawiającym a wykonawcą nie mogą być brane pod uwagę, gdyż postępowanie należy prowadzić w formie pisemnej, co wynika z zasady zamówień publicznych określonej w art. 9 ust. 1 Pzp

Odwołujący uzgodnił telefonicznie, że termin na złożenie uzupełnień minie w pierwszy dzień po dniach wolnych od pracy i odwołujący osobiście zawiózł właściwe dokumenty ...

czytaj więcej 14 mar 2018, 00:01

© 2016 - 2017 conexis.pl / wPrzetargach.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję