Kategorie

Nazwy podwykonawców to nie treść oferty

W formularzu oferty wykonawcy mieli złożyć oświadczenia, czy zamierzają powierzyć do podwykonania część zamówienia a w przypadku potwierdzenia powyższego, wykonawcy zobowiązany byli do wskazania części zamówienia powierzanej podwykonawcy jak i do wskazania nazwy podwykonawców.

czytaj więcej 12 gru 2017, 00:01
TOP 5 - grupa kapitałowa

5 ważnych zagadnień dotyczących oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

czytaj więcej 12 gru 2017, 00:00
TOP 5 - wykluczenie z postępowania

5 ważnych zagadnień dotyczących wykluczenia z postępowania

czytaj więcej 11 gru 2017, 00:01
Czy zamawiający musi w umowie w sprawie zamówienia publicznego precyzyjnie określać, w jakich przypadkach kara umowna będzie naliczana?

Powszechnym elementem umów są kary umowne. Popularność kary umownej wynika z możliwości dochodzenia zapłaty kwoty pieniężnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publicznego. Jeśli uchybienie wykonawcy polega na niedotrzymaniu terminu wykonania zamówienia publicznego, kara umowna, w razie jej zastrzeżenia, typowo należna jest za opóźnienie albo za zwłokę wykonawcy.

czytaj więcej 7 gru 2017, 00:00
Aktualność informacji banku potwierdzającej zdolność kredytową wykonawcy

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej potwierdzenie zdolności kredytowej wystawiane w informacjach z banku stanowi ogólną ocenę kondycji wykonawcy, jego zdolności i możliwości kredytowych. W żadnej mierze nie można wymagać, aby opinia taka ...

czytaj więcej 7 gru 2017, 00:00
Zamawiający musi wyjaśnić wszystkie okoliczności mające wpływ na ustalenie pierwszego miejsca w rankingu oceny ofert, w konsekwencji na wybór oferty najkorzystniejszej

Z całą mocą należy podkreślić, że nie jest zadaniem wykonawcy, domyślanie się intencji zamawiającego. Wprost przeciwnie, to na zamawiającym spoczywa obowiązek rzetelnego i zupełnego wyjaśnienia ...

czytaj więcej 6 gru 2017, 00:00
Czy brak podpisu na każdej ze stron specyfikacji technicznej sprzętu oznacza, że wykonawca nie dochował wymogu formy pisemnej oferty?

Forma pisemna oznacza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia.

czytaj więcej 5 gru 2017, 00:01
CBA zatrzymało 3 urzędników stołecznego ratusza. Chodzi łapówki przy reprywatyzacji

Ustalenia śledczych z CBA wskazują, że zatrzymani urzędnicy warszawskiego ratusza systematycznie, przez lata, przyjmowali wysokie łapówki za ...

czytaj więcej 5 gru 2017, 00:00
W przypadku dopuszczenia równoważności produktów, nie jest wystarczające użycie sformułowania „lub równoważny” i konieczne jest określenie wymagań w zakresie równoważności, poprzez podanie wymogów i parametrów, odnoszących się do dopuszczalnego zakresu równoważności oferowanych urządzeń czy sprzętu

Zamawiający powinien nie tylko wskazać dopuszczalność rozwiązań równoważnych, ale także wskazać granice-zakres tej równoważności. Zasady opisu przedmiotu zamówienia wskazane w art. 29 ust. 1 ustawy Pzp mają również w pełni zastosowanie do sposobu opisania równoważności.

czytaj więcej 4 gru 2017, 00:00
Złożenie nieprawdziwych informacji jest stanem faktycznym i polega na rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu złożonego przez wykonawcę a rzeczywistym stanem rzeczy

Nieprawdziwych informacji nie można domniemywać. Okoliczności podania informacji nieprawdziwych powinny być wykazane w sposób niebudzący wątpliwości.

czytaj więcej 4 gru 2017, 00:00
Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp przewiduje jedynie przesłankę do odrzucenia oferty, gdy wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp i w każdej innej sytuacji niż „nie wyrażenie zgody” przez wykonawcę, oferta nie podlega odrzuceniu

W świetle art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp odrzuceniu podlega oferta, która zawierała inne niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, które zamawiający poprawił samodzielnie i co do których wykonawca w ciągu trzech dni od zawiadomienia nie zgodził się na ich poprawienie.

czytaj więcej 4 gru 2017, 00:00
Czy można unieważnić postępowanie w sytuacji, gdy nie dokonano otwarcia oferty ósmej, która nie została przekazana do Komisji Przetargowej na czas w sposób znaczący przewyższa budżet Zamawiającego i plasuje się na ostatnim miejscu w rankingu ofert?

Odwołujący podkreślił, że błąd Zamawiającego, co do otworzenia na czas „ósmej” oferty nie może deprecjonować ważności całego postępowania i trudu Wykonawcy włożonego w przygotowanie oferty w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj więcej 1 gru 2017, 00:01
Poprawienie w ofercie ceny ofertowej po złożeniu wyjaśnień przez wykonawcę i złożenie przez wykonawcę w toku wyjaśnień poprawionego formularza ofertowego

Wykonawca wyjaśnił, że w formularzu ofertowym nastąpiła omyłka pisarska, a cena oferty jest adekwatna do wycenionych robót budowlanych w kosztorysie ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę i wynosi ...

czytaj więcej 1 gru 2017, 00:01
Z istoty prawa opcji wynika dopuszczalność nałożenia na wykonawców obowiązku wycenienia i przewidzenia w ramach ich ofert pewnego zakresu ryzyk związanego z niepewnością, co do kształtu przyszłego przedmiotu zamówienia

Obowiązek precyzyjnego opisania zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy nie oznacza, że Zamawiający musi kalkulować i określać na etapie tworzenia specyfikacji, jaki procent z zakresu objętego prawem opcji może nie zostać wykorzystany.

czytaj więcej 1 gru 2017, 00:00
Wykonawca może z uwagi na treść SIWZ i projektu umowy nie ubiegać się o zamówienie, a tym samym nie złożyć oferty na warunkach ustalonych przez zamawiającego, jak również może złożyć ofertę o cenie wyższej z uwagi na tę zwiększoną odpowiedzialność

Wykonawca podejmuje decyzję o złożeniu oferty, winien, uwzględniając ciężar narzucanych zobowiązań i wynikające z nich ryzyko, odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy, kalkulując cenę ofertową ...

czytaj więcej 1 gru 2017, 00:00
Pełnomocnictwo nie musi być w całości przetłumaczone na język polski

Zakres tłumaczenie winien bowiem realizować cel, jakim ma być przedłożenie określonego dokumentu.

czytaj więcej 1 gru 2017, 00:00
Zamawiający może w postępowaniu samodzielnie unieważnić czynności wykluczenia z postępowania, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, a także wyboru najkorzystniejszej oferty

Dopuszczenie możliwości unieważniania poszczególnych czynności w postępowaniu samodzielnie przez zamawiającego nie daje zamawiającemu prawa do dowolności dokonywania takiej czynności, ponieważ wykonawca może skorzystać ze środka lub środków ochrony prawnej.

czytaj więcej 30 lis 2017, 00:10
Co to są czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego?

Do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego należy zaliczyć również podjęcie decyzji o wyborze oferty na podstawie art. 24aa ust. 2 i art. 94 ust. 3 Pzp.

czytaj więcej 30 lis 2017, 00:01
Bieg terminu na wniesienie odwołania rozpoczyna się z chwilą otrzymania prawidłowo sporządzonej informacji o wyniku postępowania, w tym o odrzuceniu oferty wykonawcy

Na zamawiającym ciąży obowiązek przedstawienia uzasadnienia faktycznego swoich decyzji w taki sposób, aby wykonawca miał pełną wiedzę na temat przyczyn podjętych czynności, które rzutują na uprawnienia wykonawcy, wynikające z faktu złożenia oferty.

czytaj więcej 30 lis 2017, 00:01
Projektowane zmiany wysokości progów unijnych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro

Zmiany dotyczące wysokości progów oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro będą obowiązywały z dniem 1 stycznia 2018 r., z uwzględnieniem odpowiednich regulacji intertemporalnych zawartych w rozporządzeniach.

czytaj więcej 30 lis 2017, 00:01
Istotna zmiana okoliczności w przesłankach unieważnienia postępowania

Podejmując decyzje o unieważnieniu zamawiający ma obowiązek szczegółowego podania wszystkich okoliczności uzasadniających unieważnienie, a więc określić interes publiczny, który chciał zaspokoić, opisać niespodziewane zdarzenie które zaszło, wykazać, że ma ono charakter istotny a także, że nie był w stanie przewidzieć jego zajścia ...

czytaj więcej 30 lis 2017, 00:00
Rzeszowscy agenci CBA zatrzymali 10 obecnych i byłych dyrektorów sądów z apelacji krakowskiej i wrocławskiej

Straty spowodowane przez zorganizowaną grupę przestępczą działającą w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie poprzez wyłudzenia za fikcyjne usługi mogą sięgać ponad 35 mln zł.

czytaj więcej 30 lis 2017, 00:00

© 2016 - 2017 conexis.pl / wPrzetargach.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję