Członkiem komisji przetargowej może być główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert.

Czynności określone w art. 20 ust. 1 Pzp to czynności wykonywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 20 ust. 2 Pzp kierownik zamawiającego może także powierzyć komisji przetargowej dokonanie innych, niż określone w art. 20 ust. 1 Pzp, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia.

Członkiem komisji przetargowej w jednostce sektora finansów publicznych może być główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych.

Pogląd, że powołanie głównego księgowego na członka komisji przetargowej uniemożliwi mu dokonywanie wstępnych kontroli oraz czynności, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) - w skrócie „UsFinPub”, jest nieuprawniony.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 UsFinPub główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych jest obowiązany do:

  1. prowadzenia rachunkowości jednostki;
  2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3. dokonywania wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Czynności określone w art. 20 ust. 1 Pzp nie obejmują prowadzenia rachunkowości zamawiającego. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) w skrócie „UsRach”, rachunkowość jednostki obejmuje: przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości oraz oddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Czynności określone w art. 20 ust. 1 i 2 Pzp nie obejmują również wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Operacja gospodarcza to każde zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa lub pasywa danej jednostki, w związku z czym podlega odpowiedniemu zapisowi w księgach rachunkowych tej jednostki. Zgodnie z art. 4 ust. 2 UsRach zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2 Pzp nie wywołują zmian w składnikach majątku zamawiającego, a dokumentacji postępowania nie ujmuje się w księgach rachunkowych (dokumentacja postępowania nie stanowi podstawy zapisów w księgach rachunkowych zamawiającego).

Udział głównego księgowego w pracach komisji nie ogranicza również jego prawa do:

  1. żądania od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień (art. 54 ust. 7 pkt 1 UsFinPub);
  2. wnioskowania do kierownika jednostki o określenie trybu, zgodnie z którym mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej (art. 54 ust. 7 pkt 2 UsFinPub).

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

 

ś