Czy doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy autobusu komunikacji miejskiej może stanowić kryterium oceny ofert?

W wyroku z dnia 27 kwietnia 2018 r., KIO 717/18, Krajowa Izba Odwołacza oddaliła zarzut naruszenia art. 36 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 91 ust. 2c i 2d, art. 91 ust. 3 oraz art. 7 ust. 1 Pzp poprzez określenie jako kryterium oceny ofert doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Podkreślenia wymaga okoliczność, że niniejszy zarzut odnosi się do jednego z kryteriów oceny ofert – przedstawienia doświadczenia w pracy na stanowisku kierowcy autobusu komunikacji miejskiej.

Wbrew twierdzeniu Odwołującego, doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy autobusu komunikacji miejskiej może stanowić przedmiot oceny Zamawiającego.

Nie jest też tak, że Zamawiający jest uprawniony do oceny doświadczenia wyłącznie pracowników pełniących zadania kierownicze, nadzorcze lub odpowiedzialnych za świadczenie usług. Taka teza nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia; aspekty innowacyjne; organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

Z przepisu tego zatem wynika, że również kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia może stanowić przedmiot kryterium oceny. Zatem Zamawiający, określając jako przedmiot kryterium doświadczenie zawodowe kierowców proponowanych do realizacji usługi, a zatem prawie wszystkich pracowników wykonawcy, nie naruszył przepisów prawa.

Wbrew twierdzeniu Odwołującego, doświadczenie kierowców może mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Doświadczenie kierowców stanowi o bezpieczeństwie mieszkańców i sprawności komunikacji miejskiej. 

Nie można także uznać, aby okoliczność, że wykonawca, który jest zainteresowany wzięciem udziału w postępowaniu, dysponuje na dzień składania ofert osobami, które będą świadczyły usługę (i w ramach przygotowania do świadczenia usługi wcześniej zbiera personel), stanowiła naruszenie przepisów prawa.  Treść SIWZ nie narusza również dyspozycji art. 91 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z tym przepisem, kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Jak wskazano powyżej, określone przez Zamawiającego kryterium jest zgodne z określonymi w art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych kryteriami oceny ofert - kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

Jako zgodne z przepisem prawa, nie może być jednocześnie sprzeczne z przepisem prawa w tej samej ustawie.

Ponadto, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia nie stanowią właściwości wykonawcy, jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Odwołujący w treści odwołania wskazał także, że zgodnie z art. 91 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców. W tym zakresie Odwołujący zauważył, że Zamawiający nie wskazał, w jaki sposób będzie weryfikował znajomość języka polskiego, czy topografii miasta K. 

W trakcie rozprawy Zamawiający wyjaśnił, że uzna za wystarczające wpisanie imienia i nazwiska kierowcy autobusu, które będzie stanowiło zgłoszenie danej osoby i potwierdzenie/oświadczenie, że jest to osoba posiadająca ww. kwalifikacje, tj. znajomość języka polskiego i topografii miasta. Formularz nie zawiera dodatkowo przewidzianego miejsca, gdzie należałoby wpisać informacje o znajomości języka czy też topografii miasta, zatem należy uznać, że samo podanie przez Wykonawcę danych osobowych kierowcy zawierać będzie jednocześnie oświadczenia, że kierowca ten spełnia wymogi w zakresie znajomości języka polskiego i topografii miasta K.

 

Wyrok z dnia 27 kwietnia 2018 r., KIO 717/18

Źrodło:  www.uzp.gov.pl