Kryterium terminu podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii powinno być zrozumiałe

Kryterium terminu podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii powinno być zrozumiałe


Jednym z kryteriów oceny ofert był termin podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii podany w minutach „Termin podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii podany w minutach -10%”.

Zamawiający określił opis sposobu oceny ofert następująco:

Termin podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii podany w minutach (nie dłużej niż 60 minut) - 10%.

Zaakceptowanie czasu wskazanego przez zamawiającego 60 minut - 0 pkt.

Wydłużenie terminów powoduje odrzucenie oferty na postawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp,

Skrócenie terminu do 40 minut - wykonawca otrzymuje 5 pkt.

Skrócenie terminu do 20 minut - wykonawca otrzymuje 10 pkt.

„Odwołujący zaoferował termin 20 minut, co oznacza, że powinna zostać jej przyznana maksymalna ilość punktów. Zamawiający przyznał natomiast wyłącznie 5 pkt. Niezgodne z Pzp przyznanie mniejszej liczby punktów odwołującemu skutkowało uzyskaniem zamówienia przez przystępującemu, które dzięki tej czynności zamawiającego minimalnie pokonało odwołującego.

Odwołujący wskazał, że dokonana przez zamawiającego ocena była nieprawidłowa, a powinna zostać mu przydzielona maksymalna ilość 10 punktów.

Użycie zwrotu „do 20 minut” oznaczało, że 20 minut było wartością graniczną, której podanie skutkowało przyznaniem danemu wykonawcy 10 punktów. Dopiero podanie w ofercie terminu powyżej 20 minut (na przykład 20 minut i 1 sekunda) oznaczało; że zamawiający przyzna wykonawcy mniejszą niż maksymalna ilość punktów. Wartość 20 minut zawierała się bowiem w zbiorze, w którym zamawiający przyzna wykonawcy 10 punktów.

Podkreślenia wymaga, że postanowienie siwz nie budziło żadnych wątpliwości wykonawców, w szczególności nie było przedmiotem wniosków o wyjaśnienie treści siwz w trybie art. 38 ust. 1 ustawy ani nie było kwestionowane w trybie środków ochrony prawnej wynikających z Działu VI ustawy.

Wobec czego, w ocenie odwołującego zamawiający powinien dokonać badania i oceny ofert w oparciu o literalną treść postanowień siwz.

Zamawiający nie był w żadnym przypadku uprawniony do zmiany treści siwz po upływie terminu składania ofert. Odwołujący podkreślił, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych jest postępowaniem bardzo sformalizowanym.”.

„W niniejszej sprawie spornym pozostaje kryterium oceny terminu podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii, który - w świetle postanowień siwz - winien być podany w minutach (nie dłużej niż 60 minut).

I tak, zgodnie z siwz, ilość punktów w tym kryterium wynosiła:

  1. zaakceptowanie czasu wskazanego przez zamawiającego 60 min - 0 pkt (wydłużenie spowodowałoby odrzucenie oferty),
  2. skrócenie terminu do 40 minut - 5 pkt,
  3. skrócenie terminu do 20 minut - 10 pkt.

Zamawiający określając powyższe kryteria nie zastosował partykuły „włącznie”, co w jego ocenie jednoznacznie wskazuje, że wyznaczone progi czasowe nie były włączone do danego zakresu punktowego.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego wyd. PWN „włącznie” to partykuła włączająca do zakresu charakteryzowanej w zdaniu całości jej ostatni element. W przypadku gdy brak tej partykuły, zgodnie z zasadami języka polskiego uznać należy, że dany element wyrażony na końcu (stanowiący tu swoisty próg), nie należy do przedstawianej całości. Innymi słowy, zamawiający uważa, że wartość 20 minut nie zawierała się w zbiorze, w którym zamawiający przyznawał wykonawcy 10 punktów.”.

W cenie Krajowej Izby Odwoławczej „Zgodnie z ustalonym stanem faktycznym według językowej wykładni sformułowania „skrócenie terminu do 20 minut” oznacza, że odwołujący miał prawo oczekiwać, że otrzyma 10 punktów w kryterium termin podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii.

Natomiast zamawiający odmiennie od literalnego brzmienia sposobu oceny tego kryterium samodzielnie przez siebie określonego zastosował pojęcie „termin podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii do 20 minut”, przy ocenie ofert, co spowodowało, że naruszył art. 91 ust. 1 Pzp i 7 ust. 3 Pzp przez ocenę oferty odwołującego na podstawie kryterium oceny ofert, dla którego przyjęto odmienny od opisanego w siwz sposób oceny.

W konsekwencji zamawiający naruszył zasadę przejrzystości postępowania, nadając sposobowi oceny kryterium po otwarciu ofert inne znaczenie niż wynikające z literalnego brzmienia siwz, co pozostaje w sprzeczności z art. 7 ust. 1 i 38 ust. 4b Pzp.”.


Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 lutego 2017 r., KIO 249/17


Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych