Kryterium jakości produktu w ocenie ofert

Na podstawie opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą.

Opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert powinien być tak skonstruowany, aby zapewniał obiektywną ocenę złożonych ofert. Oznacza to, iż powinna zostać ograniczona możliwość całkowicie subiektywnej, uznaniowej i dowolnej oceny. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert powinien zapewnić zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty, czyli takiej, która przedstawia najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.

W wyroku z dnia 19 września 2016 r., KIO 1579/16; KIO 1580/16; KIO 1581/16, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że naruszenie wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp2004 (aktualnie art. 16 pkt 1 ustawy Pzp) zasady uczciwej konkurencji „może wyrażać się nie tylko w dyskryminującym opisie przedmiotu zamówienia, postawieniu niewłaściwych warunków udziału w postępowaniu, ale także w ustaleniu kryteriów oceny ofert, które - w części wskazującej na priorytety zamawiającego wyrażone w kryterium jakościowym - będą, bez uzasadnienia preferowały pewne rozwiązanie, które będzie rzutowało następnie na taką lub inną ocenę złożonych ofert.

Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do wagi i doboru kryteriów jakościowych zwróciła również uwagę, że „Kryterium jakościowe wyraża najbardziej pożądane, istotne walory przedmiotu zamówienia, musi więc odnosić się do cech i właściwości, sposobu realizacji zamówienia, który jest dla zamawiającego ważny.

W ocenie tego co jest ważne, nie sposób przy tym zamawiającego zastępować, skoro to zamawiający decyduje, co zamierza nabyć, jakie cechy oferowany przedmiot ma posiadać, a także, które z możliwych cech tego przedmiotu są bardziej pożądane. (…). Kryterium jakościowe winno uwzględniać najlepsze rozwiązanie, zaś to co jest najlepsze winno być postrzegane przez przyjęte w danym zakresie kryterium oceny tego, co jest najbardziej pożądane z perspektywy celów postępowania i realizacji zamówienia.”.

Zamawiający jest zatem uprawniony do doboru takich kryteriów jakościowych, które zapewnią mu wybór oferty z rozwiązaniem dla niego najkorzystniejszym z punktu widzenia jego rzeczywistej potrzeby.