Zamawiający nie powinien obniżać swoich wymagań co do przedmiotu zamówienia jedynie w celu zrównania szans poszczególnych wykonawców

Należy wyjaśnić, iż dokonując opisu przedmiotu zamówienia i ustalając kryteria oceny ofert zamawiający obowiązany jest przestrzegać zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp). Powyższe nie oznacza jednak konieczności rezygnowania przez zamawiającego ze swoich uzasadnionych potrzeb. Zamawiający nie powinien obniżać swoich wymagań co do przedmiotu zamówienia jedynie w celu zrównania szans poszczególnych wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest przede wszystkich procedurą zakupową, mającą na celu otrzymanie przez zamawiającego świadczenia, które będzie odpowiadać jego potrzebom. To wykonawcy winni dostosować się do uzasadnionych potrzeb zamawiającego, a nie zamawiający do możliwości wykonawców w zakresie oferowanego przedmiotu świadczenia. 

W zakresie zarzutów dotyczących ustalonych kryteriów oceny ofert Izba uznała, iż zamawiający wykazał istnienie swoich potrzeb uzasadniających sposób sformułowania tych kryteriów. W przypadku średnicy otworu gantry pacjenta [cm] Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż zasadne jest kierowanie się nie tylko parametrem nośności stołu, lecz także anatomią człowieka - w celu zapewnienia dostępu do urządzenia możliwie jak najszerszemu gronu pacjentów. 

Jest to tym bardziej uzasadnione, gdy weźmie się pod uwagę okoliczność, że urządzenie objęte częścią 1 postępowania jest urządzeniem wysokospecjalistycznym. Należy również dodać, iż odwołujący nie udowodnił przedstawionych w odwołaniu twierdzeń co do tego, że zwiększenie średnicy gantry pogarsza jakość, czyli wartość kliniczną badania. 

W odniesieniu do kryterium oceny ofert wykonanie badania w pozycjach pacjenta: upright (siedzącej) i supine (leżącej na plecach) Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do stanowiska zamawiającego co do braku wprowadzenia do treści tego kryterium postulowanej przez odwołującego pozycji prone (leżenie na brzuchu) jako równoważnej (zdaniem odwołującego) pozycji upright (siedzącej). 

Odwołujący stwierdził, że ww. pozycje są co najmniej równoważne z punktu widzenia diagnostyki, natomiast - kierując się zasadami doświadczenia życiowego - za słuszną należy uznać argumentację zamawiającego co do tego, że pozycja upright (siedząca) jest dla pacjentów znacznie bardziej komfortowa i mniej stresogenna od pozycji prone (leżenie na brzuchu), co ma szczególne znaczenie w przypadku pacjentów onkologicznych. 

Uzasadnieniem dla postulowanej zmiany brzmienia ww. parametru poprzez wprowadzenie punktowania także pozycji prone (leżenie na brzuchu) mogłyby być wskazywane przez odwołującego zalety tej pozycji, jednakże przedstawione przez odwołującego twierdzenia nie zostały wystarczająco udowodnione. 

Na ich potwierdzenie odwołujący złożył dowody z publikacji, które zawierają przetłumaczone na język polski jedynie wybrane fragmenty, co nie pozwala na dokonanie całościowej oceny tych materiałów. Niezależnie od powyższego należy wskazać, iż odwołujący nawet nie uprawdopodobnił, że ww. kryteria oceny ofert naruszają w postępowaniu uczciwą konkurencję - twierdzenia odwołującego podniesione w tym zakresie nie zostały niczym poparte.

 

Wyrok z dnia 12 sierpnia 2020 r., KIO 1430/20

Źródło:  www.uzp.gov.pl