Czy kryterium „terminu dostawy” o wadze 40% stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji i zasad proporcjonalności?

Nie potwierdził się zarzut naruszenia przepisów art. 91 ust. 1 i 2 pkt 6 oraz art. 91 ust. 2d w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez określenie kryterium oceny ofert „termin dostawy” i opisanie sposobu dokonywania oceny tego kryterium w sposób niezgodny z ustawą i naruszający uczciwą konkurencję, w szczególności zasadę proporcjonalności. 

W SIWZ zamawiający określił kryterium oceny ofert „termin dostawy" z wagą 40%, przy czym skrócenie terminu dostawy każdego pojazdu o 1 miesiąc - skutkuje przyznaniem wykonawcy 20 punktów, a skrócenie terminu dostawy każdego pojazdu o 2 miesiące - 40 punktów. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Przepis art. 91 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje, że kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników, aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia, aspekty innowacyjne, organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia, a także serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. 

Zgodnie z art. 91 ust. 2d ustawy Pzp, zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców. 

Jak wynika zatem z treści ww. przepisów ustawy Pzp, termin dostawy może stanowić kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest to kryterium ściśle związane z przedmiotem zamówienia. 

Zauważyć należy, że przepisy ustawy Pzp nie ograniczają zamawiającego co do określenia sposobu oceny ofert w ramach danego kryterium. Co do zasady kryteria oceny ofert mają służyć wyborowi oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cel danego postępowania. 

Oceniając materiał dowodowy w tej sprawie należy stwierdzić, że odwołujący nie wykazał, że obiektywnie nie jest możliwe skrócenie terminów dostaw. Nie został też przeprowadzony przez odwołującego żaden dowód na okoliczność faworyzowania przez zamawiającego wykonawcy P., poprzez określenie ww. kryterium oceny ofert. Przeczą powyższym twierdzeniom okoliczności, iż odwołujący realizował podobne dostawy w terminach krótszych niż określone w przedmiotowym postępowaniu - dostawa 13 sztuk fabrycznie nowych (…) (w ramach zamówienia podstawowego i opcji), w ramach których w okresie 8 miesięcy odwołujący dostarczył pierwsze 6 pojazdów. 

Co prawda dostawy te dotyczyły innego typu pojazdów niż objęte przedmiotem tego zamówienia, to jednak, jak przyznał sam odwołujący, produkcja tych pojazdów trwała 8 miesięcy, a kolejne 8 miesięcy trwało uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie pojazdów do obrotu, tj. łącznie 16 miesięcy.

W związku z powyższym postanowienia SIWZ dotyczące terminów dostaw nie wskazują ani bezpośrednio, ani pośrednio jednego konkretnego wykonawcy, który byłby preferowany w przedmiotowym postępowaniu oraz nie eliminują z udziału w postępowaniu innych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie oferty.

 

Wyrok z dnia 17 lutego 2020 r., KIO 211/20 
Źródło:  www.uzp.gov.pl
 

ś