Kryteria oceny ofert powinna cechować zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarancja, że oferty są oceniane w warunkach efektywnej konkurencji

Wybór oferty najkorzystniejszej następuje na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91 ust. 1 P.z.p.).

W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że „(...) kryteria oceny ofert muszą być stosowane zgodnie z wymogami procedury udzielania zamówienia określonej w dyrektywie. Znaczy to w szczególności, że powinny być podane zawczasu do wiadomości potencjalnym oferentom - w ogłoszeniu i w dokumentach przetargowych, tak żeby wszyscy oferenci byli ich świadomi podczas przygotowywania swoich ofert” - wyrok ETS z dnia 18 października 2001 r. w sprawie C-19/00. Ponadto, w wyroku tym wskazano, że przyjmowane kryteria wyboru nie mogą zamawiającym pozostawiać nieograniczonej swobody w ocenie ofert.

W wyroku z dnia 18 marca 2004 r., sygn. akt V Ca 264/04, Sąd Okręgowy w W. orzekł, że kryteria oceny ofert powinny być wyraźnie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób umożliwiający późniejszą weryfikację prawidłowości oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie dyrektyw: 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych - artykuł 55 Kryteria udzielania zamówień oraz 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - artykuł 53

Kryteria udzielenia zamówienia, także wydanego orzecznictwa ustalono, że pozacenowe kryteria oceny ofert muszą być:

  1. ściśle powiązane z przedmiotem zamówienia - z potrzebami zamawiającego opisanymi w SIWZ;
  2. mierzalne i nie pozostawiać swobody interpretacyjnej, nie mogą powodować uznaniowości oceny;
  3. ogłoszone odpowiednio wcześniej - w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ - by wykonawca na tej podstawie mógł skalkulować swoją ofertę;
  4. zgodne z prawem wspólnotowym.

W preambule do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE, wskazano również: „(69) Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty są oceniane w warunkach efektywnej konkurencji. (...) (70) Aby zapewnić przestrzeganie zasady równego traktowania przy udzielaniu zamówień, należy wprowadzić ustanowiony w orzecznictwie obowiązek zapewnienia niezbędnej przejrzystości, umożliwiający uzyskanie przez wszystkich oferentów wiarygodnych informacji na temat kryteriów i rozwiązań, które będą stosowane w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. (...). Opis stosowania kryteriów oceny ofert powinien być jednoznaczny, czytelny i niepozostawiający swobody interpretacji.”.

 

Wyrok z dnia 23 kwietnia 2015 r., KIO 712/15

Źródło:  www.uzp.gov.pl

ś