Niewłaściwe wypełnienie przez wykonawcę pozycji formularza ofertowego dotyczącej ciążącego na wykonawcy obowiązku poinformowania zamawiającego o ewentualnym powstaniu po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT nie stanowi podstawy odrzucenia oferty

Poza sporem pozostaje fakt, że usługa, której dotyczy zamówienie nie jest obciążona odwróconym podatkiem VAT.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza również, że omyłkowe, a nawet niewłaściwe, wypełnienie przez wykonawcę pozycji formularza ofertowego związane z wykonaniem ciążącego na wykonawcy obowiązku informacyjnego w stosunku do zamawiającego o ewentualnym powstaniu po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) nie jest obwarowane sankcją odrzucenia oferty.

Tak jak podnosił wykonawca I., powyższe zostało potwierdzone na etapie prac legislacyjnych nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 9 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 605) na mocy, której do art. 91 ustawy Pzp dodano ust. 3a, co wynika z Raportu z konsultacji projektu z dnia 7 listopada 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych zgłosił uwagi do art. 3 ustawy zmieniającej wskazując: „UZP proponuje w art. 3 ust. 1 projektu ustawy zrezygnować z sankcji przewidzianej w tym przepisie dotyczącej odrzucenia oferty w przypadku nie przedstawienia informacji odnośnie powstania obowiązku podatkowego zamawiającego w wyznaczonym terminie”).

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza również, że w tym stanie faktycznym, nie zasługuje na uwzględnienie zarzut błędu w obliczeniu ceny, albowiem nie można uznać, że sposób wypełnienia pozycji Formularza w zakresie ceny, po jego modyfikacji przez wykonawcę I., w związku ze wskazywanymi powyżej okolicznościami, można porównywać z sytuacją zastosowania niewłaściwej stawki podatku VAT do obliczenia ceny oferty.

 

Wyrok z dnia 7 marca 2016 r., KIO 162/16; KIO 164/16; KIO 167/16; KIO 172/16

Źródło:  www.uzp.gov.pl

ś