Odrzucenie oferty w związku ze stwierdzeniem, że wykonawca nie zachował formy pisemnej oferty, składając jedynie parafę na formularzu ofertowym

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że odwołujący w formularzu ofertowym nie umieścił podpisu, a jedynie nieczytelną parafę.

Oceniając powyższy zarzut Krajowa Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 30 grudnia 1993 r. III CZP 146/93, gdzie SN uznal, że parafę odróżnia się od podpisu przede wszystkim funkcja.

Parafa stanowi bowiem sposób sygnowania dokumentu, mający świadczyć o tym, że jest on przygotowany do złożenia podpisu.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej odwołujący nie zachował formy pisemnej oferty, składając jedynie parafę na formularzu ofertowym, co odwołujący potwierdził zarówno w treści odwołania, jak i na rozprawie.

Dlatego też czynność odrzucenia oferty przez zamawiającego należało uznać za prawidłową.

 

Wyrok z dnia 10 lipca 2013 r., KIO 1559/13