Czy oferta podlega odrzuceniu, jeżeli wykonawca złoży dwa szczegółowe formularze ofertowe?

Skład orzekający musiał odpowiedzieć na pytanie, czy w postępowaniu, szczegółowy formularz ofertowy stanowił treść oferty, czy był dokumentem potwierdzającym, że oferowane dostawy spełniają wymogi zamawiającego. Jeżeli szczegółowy formularz ofertowy stanowi treść oferty, to brak jego podpisania skutkuje odrzuceniem oferty. 

Jeżeli natomiast szczegółowy formularz ofertowy stanowi dokument, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, to może on zostać uzupełniony w wyniku wezwania skierowanego do wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Po analizie treści SIWZ, Krajowa Izba Odwoławcza doszła do wniosku, że w postępowaniu, szczegółowy formularz ofertowy stanowił istotną treść oferty. 

Zamawiający nadał mu taką rangę w SIWZ, jednoznacznie podkreślając jego znaczenie, i wymagając odpowiedniego podpisania. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, przesądzające w tym względnie nie są jednak wymagania formalne, a treść dokumentu, tj. zakres informacji, jakie powinny się znaleźć w szczegółowym formularzu ofertowym. 

W postępowaniu zakres oczekiwanych przez zamawiającego informacji, jakie należy podać w szczegółowym formularzu ofertowym, jednoznacznie wskazuje, że formularz ten stanowi treść oferty. To w szczegółowym formularzu ofertowym następuje konkretyzacja treści świadczenia - określa się typ i nazwę producenta oferowanego asortymentu (urządzeń składających się na przedmiot zamówienia) i wycenę poszczególnych pozycji (która to wycena przełoży się na protokoły odbioru i w konsekwencji – na wystawianie faktur). 

W takich okolicznościach nie ma wątpliwości, że brak podpisania istotnej treści oferty - szczegółowego formularza ofertowego - skutkować musi odrzuceniem oferty. 

Odwołujący mylnie utożsamiał treść oferty z przedmiotem oceny w ramach kryterium oceny ofert - nie wszystkie elementy stanowiące istotną treść oferty muszą podlegać ocenie punktowej w kryteriach oceny ofert. 

Na powyższą ocenę nie ma wpływu, że po złożeniu oferty przez odwołującego za pomocą platformy zakupowej, platforma wygenerowała komunikat o prawidłowości złożenia oferty. Komunikat ten należy traktować jako potwierdzenie złożenia oferty (analogicznie, jak przybicie pieczęci z datą wpływu na kopercie zawierającej ofertę złożonej w tradycyjnej, ,,papierowej” formie). Taki komunikat nie może być traktowany jako potwierdzenie weryfikacji oferty pod względem jej prawidłowości formalnej i merytorycznej. 

Powoływanie się przez odwołującego na „nierozumienia mechanizmu podpisania takiego dokumentu poza portalem służącym do składania zamówień” nie może być brane pod uwagę jako argument przemawiający na korzyść odwołującego, ponieważ po pierwsze, instrukcja podpisania plików w SIWZ była jasna i nie mogła budzić żadnych wątpliwości, po drugie, na co trafnie zwrócił uwagę Zamawiający, Odwołujący mógł złożyć ofertę ,,próbną”, aby przetestować umiejętność korzystania z platformy, z czego jednak nie skorzystał. 

Pomijając formę oferty (brak podpisu pod szczegółowym formularzem ofertowym), to oferta odwołującego i tak podlegałaby odrzuceniu, ponieważ odwołujący złożył dwa szczegółowe formularze ofertowe. Tymczasem zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp i wymogiem powtórzonym przez zamawiającego w SIWZ, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oba szczegółowe formularze ofertowe różniły się między sobą pod względem wyceny - stąd trafnie dostrzegł zamawiający, że odwołujący (gdyby podpisy złożone zostały prawidłowo), przedstawił dwie oferty. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że gdyby nawet zaakceptować postulat odwołującego uzupełnienia szczegółowego formularza ofertowego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (co, jak uzasadniono wyżej, w niniejszym stanie faktycznym jest niedopuszczalne), to prowadziłoby to de facto do sformułowania treści oferty dopiero w odpowiedzi na wezwanie. Nie wiadomo, który ze szczegółowych formularzy był prawidłowy i miałby być uzupełniony - a skoro dopuszcza się wezwanie do uzupełnienia, to możliwe jest też złożenie nowego dokumentu - odwołujący mógłby uzupełnić formularz, który uznał za ,,niekompletny”, bądź złożyć zupełnie nowy, odmiennie wyceniony formularz oferty. W konsekwencji mogłoby dojść do zmiany (względnie określenia) treści oferty po terminie składania ofert. 

 

Wyrok z dnia 24 lutego 2020 r. sygn. akt KIO 270/20 
Źródło:  www.uzp.gov.pl