Czy oferta spełnia wymóg formy pisemnej, biorąc pod uwagę złożenie podpisu przez wykonawcę na stronie 1 oferty i jego brak na stronach 2 i 3 oferty ?

Rozstrzygnięcie sporu w postępowaniu, którego dotyczył wyrok z dnia 14 listopada 2011 r., KIO 2368/11, sprowadzało się do odpowiedzi na pytanie, „czy oferta złożona przez odwołującego spełnia wymóg formy pisemnej, biorąc pod uwagę złożenie podpisu przez wykonawcę na stronie 1 oferty i jego brak na stronach 2 i 3 oferty ?”

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że na tak zadane pytanie należy odpowiedzieć przecząco. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zgodnie z art. 66 k.c. „oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeśli określa istotne postanowienia tej umowy. Tymczasem z treści analizowanego dokumentu nie sposób wywieść, że odwołujący złożył oświadczenie woli zawarcia umowy z zamawiającym w celu realizacji przedmiotu zamówienia na określonych warunkach.

W stanie faktycznym sprawy za istotne postanowienia umowy uznać należy co najmniej jej przedmiot oraz wynagrodzenie.”. oraz że „(…) skoro strona tytułowa nie stanowi oświadczenia woli odwołującego, natomiast pozostałe dokumenty, tj. „OFERTA” (str. 2), jak również FORMULARZ CENOWY (str. 3) nie zostały opatrzone podpisem, który jest niezbędny dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli (oferty) wykonawcy, zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 60 k.c. nie znalazł potwierdzenia.”

Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się ze stanowiskiem Odwołującego, że jego działanie wskazywało jednoznacznie zamiar złożenia oferty o treści wynikającej z formularza ofertowego oraz formularza cenowego, ponieważ dokumenty zawierające istotne postanowienia przyszłej umowy jak jej przedmiot czy wynagrodzenie (formularz ofertowy i formularz cenowy) nie zostały podpisane przez odwołującego.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała za prawidłową czynność zamawiającego polegającą na odrzuceniu oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, ponieważ odwołujący nie składając własnoręcznego podpisu pod formularzem oferty oraz pod formularzem cenowym, nie zachował formy pisemnej wymaganej pod rygorem nieważności dla oświadczenia woli wykonawcy mającego stanowić ofertę.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach