Wyrok KIO 119/19. Czy Krajowa Izba Odwoławcza zmienia stanowisko w sprawie uznania, że podlega odrzuceniu oferta sporządzona w formie pisemnej, postaci papierowej, a następnie zeskanowana i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r., KIO 2611/18, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że skan dokumentu stworzonego pierwotnie w formie pisemnej jest „elektroniczną kopią”, zaś złożony na tej kopii podpis - poświadczeniem kopii „za zgodność z oryginałem” nie oznacza, że jest to oryginał oferty. Istnieje bowiem w naturze i w posiadaniu wykonawcy oryginalna oferta sporządzona w formie pisemnej, postaci papierowej, opatrzona własnoręcznym podpisem.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, ze zgodnie z art. 10 a ust. 5 Pzp oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą.

Zgodnie natomiast z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 i Dz.U. z 2018 r. poz. 1991), jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku natomiast przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę a/bo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

Spór pomiędzy stronami dotyczył formy, w jakiej została sporządzona oferta złożona przez odwołującego.

Odwołujący utrzymywał, że sporządził swą ofertę w oryginale w prawidłowej formie elektronicznej. Zamawiający natomiast utrzymywał, że oferta odwołującego została sporządzona w formie kopii oryginalnej oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej, która została jedynie poświadczona elektronicznie za zgodność z oryginałem.

Odwołujący złożył zamawiającemu plik w formacie pdf. Na plik ten składały się m. in. wypełniony formularz ofertowy i wypełniony formularz cenowy. Na skanach formularza ofertowego, cenowego i specyfikacji technicznej znajdował się zeskanowany podpis własnoręczny prezesa zarządu odwołującego. Na skanach pozostałych dokumentów znajdowała się zeskanowana adnotacja „za zgodność z oryginałem” wraz z zeskanowanym podpisem własnoręcznym prezesa zarządu odwołującego. Ustalono ponadto, że plik pdf został podpisany elektronicznie przez prezesa zarządu odwołującego.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, w tej sytuacji zamawiający prawidłowo ocenił, że tak sporządzona i złożona oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp.

W wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r., KIO 2611/18, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych wynika, że wersję elektroniczną dokumentu, który pierwotnie został sporządzony w innej formie niż elektroniczna, normodawca określa mianem „elektronicznej kopii posiadanego dokumentu”.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej takiej kwalifikacji nie zmienia opatrzenie tak stworzonej elektronicznej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ponieważ z przepisu § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej (…) wyraźnie wynika, że podpis ten należy traktować wyłącznie jako poświadczenie elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że na konieczność traktowania zeskanowanego dokumentu pisemnego jako elektronicznej kopii wskazują także zapisy uzasadnień do projektów aktów wykonawczych do ustawy Pzp (uzasadnienie do projektu rozporządzenia o zmianie rozporządzenia w sprawie środków komunikacji elektronicznej oraz uzasadnienie do projektu  rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).

Odmienne stanowisko wyraziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku KIO 119/19.

 

Komentarz do wyroku KIO 119/19 >>>

 

Omówienie wyroku KIO 2611/18:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-1/wyrok-kio-261118-omowienie-wyroku-formularz-oferty-sporzadzony-w-formie-pisemnej-postaci-papierowej-nastepnie-zeskanowany-oraz-z

 

Zespół wPrzetargach

 

ś