Odrzucenie oferty - art. 89 ust. 1 pkt 2

Czy parafa może być podpisem własnoręcznym ?

Obowiązujące przepisy nie definiują również pojęcia parafy, które pojawia się jedynie na gruncie prawa notarialnego i wekslowego, gdzie rozróżniana jest parafa i podpis. Rozróżnienia takiego nie ma natomiast na gruncie kodeksu cywilnego, który na podstawie art. 14 Pzp stosowany jest do czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

czytaj więcej 13 kwi 2018, 00:00
Zmiana podwykonawcy po złożeniu oferty

Ryzyko decyzji biznesowych winno być ponoszone przez wykonawcę.

czytaj więcej 13 kwi 2018, 00:00
Czy zmiana w formularzu ofertowym osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowi niedopuszczalną zmianę treści oferty?

Na wezwanie zamawiającego, wykonawca wyjaśnił, że omyłkowo nie zamieścił w formularzu ofertowym oświadczenia na temat osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, załączając jednocześnie do wyjaśnień oświadczenie, że ...

czytaj więcej 24 lis 2017, 00:01
Przekroczenie określonej przez zamawiającego maksymalnej wartości kosztów to podstawa do odrzucenia oferty

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych konsekwentnie przyjmuje się np. możliwość poprawiania treści oferty odnoszących się bezpośrednio do ich essentialiae netogtii. Dopuszcza się więc możliwość poprawienia samej ceny ofertowej czy określenia przedmiotu świadczenia pod warunkiem ograniczenia zakresowego, ilościowego czy jakościowego tego typu zmian.

czytaj więcej 24 paź 2017, 00:01
W ramach badania zgodności treści oferty z treścią SIWZ mieści się również żądanie przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie jego wymagań przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane

Zarówno treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i treść oferty stanowią merytoryczne postanowienia oświadczeń woli odpowiednio: zamawiającego, który w szczególności przez opis przedmiotu zamówienia precyzuje, jakiego świadczenia oczekuje po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania tego świadczenia w razie wyboru złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej.

czytaj więcej 11 paź 2017, 20:10
Odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, gdy zamawiający wymagał sporządzenia kosztorysu ofertowego z podziałem na poszczególne obiekty budowlane

Nie można pomijać, że Zamawiający wymagał sporządzenia kosztorysu ofertowego z podziałem na poszczególne obiekty budowlane, który zawiera przedmiar robót i kalkulację ceny metodą uproszczoną, wskazując jednocześnie, że rzeczony kosztorys służył będzie m.in. do ustalenia, czy parametry techniczne i jakościowe materiałów oferowanych przez wykonawcę odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, zawartym w dokumentacji i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

czytaj więcej 22 wrz 2017, 11:04
Funkcja harmonogramu rzeczowo - finansowego w złożonej ofercie

Harmonogram rzeczowo-finansowy ma na celu weryfikację złożonej oferty pod kątem wyceny wszystkich wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia elementów a także czasu wykonania poszczególnych etapów. Jego znaczenie jest dla zamawiającego o tyle istotne, iż poszczególne etapy mają być rozliczane sukcesywnie, zaś zamawiający ma właśnie sukcesywnie pozyskiwać środki na poszczególne etapy. Kwestie zawarte w harmonogramie podlegają więc ocenie pod kątem art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, a więc ocenie zgodności oferty z treścią SIWZ.

czytaj więcej 16 cze 2017, 00:10
Oświadczenie, jakie części zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, jest oświadczeniem, które kształtuje treść oferty i zmiana w zakresie podwykonawstwa ma charakter istotny

Za zmianę treści oferty należy uznać wszystko to, co wykracza i wprowadza nowe elementy ponad to, co zostało objęte pierwotnym oświadczeniem wykonawcy, z zastrzeżeniem dopuszczalności uzupełniania dokumentów lub oświadczeń, o których stanowi art. 26 ust. 3 Pzp. Dopuszczalność uzupełniania dokumentów lub oświadczeń nie oznacza jednak dopuszczalności zmiany treści oferty.

czytaj więcej 2 sty 2017, 17:01

© 2016 - 2017 conexis.pl / wPrzetargach.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję