Odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, gdy zamawiający wymagał sporządzenia kosztorysu ofertowego z podziałem na poszczególne obiekty budowlane

Odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, gdy zamawiający wymagał sporządzenia kosztorysu ofertowego z podziałem na poszczególne obiekty budowlane

 

W pierwszej kolejności dostrzeżenia wymaga, że jakkolwiek wynagrodzenie w przedmiotowym postępowaniu ma charakter ryczałtowy, to Zamawiający po pierwsze, wymagał przedłożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego i zestawienia tabelarycznego planowanego do dostawy i instalacji sprzętu, po drugie zaś, określił treść i znaczenie przedmiotowych dokumentów.

Powyższe ma rozstrzygające znaczenie. Zgodzić należy się z Zamawiającym, że w przypadku, gdy mamy do czynienia z wynagrodzeniem ryczałtowym kosztorys ofertowy ma znaczenie pomocnicze, jednakże diametralnie odmiennie należy ocenić sytuację, w której Zamawiający przypisuje konkretną rolę określonym dokumentom i oczekuje, że przedstawiać będą określoną, minimalną treść, jak ma to miejsce w niniejszym stanie faktycznym. Z tych przyczyn powołane przez Odwołującego orzecznictwo Izby, jakkolwiek dotyczące wynagrodzenia kosztorysowego, należy uznać za adekwatne.

Nie można pomijać, że Zamawiający wymagał sporządzenia kosztorysu ofertowego z podziałem na poszczególne obiekty budowlane, który zawiera przedmiar robót i kalkulację ceny metodą uproszczoną, wskazując jednocześnie, że rzeczony kosztorys służył będzie m.in. do ustalenia, czy parametry techniczne i jakościowe materiałów oferowanych przez wykonawcę odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, zawartym w dokumentacji i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W tych okolicznościach nie sposób uznać, że dokument, który sporządził Przystępujący i przedłożył wraz z ofertą jako kosztorys ofertowy spełnia te wymagania. W istocie bowiem Przystępujący wyspecyfikował budowę poszczególnych obiektów budowlanych, podając cenę dla danego obiektu, pomijając przedmiar robót, w którym zawarte są poszczególne etapy robót budowlanych z podziałem na branże i opis konkretnych robót. Zamawiający nie miał zatem żadnych możliwości, aby na podstawie tak sporządzonego kosztorysu dokonać oceny zgodności oferowanego świadczenia z postawionymi wymogami.

Analogicznie należy ocenić tabelaryczne zestawienie oferowanego sprzętu. Jakkolwiek w kosztorysie ofertowym, sporządzonym przez Przystępującego wskazano na dostawę i instalację komputerów stacjonarnych i przenośnych, to wedle oświadczenia Odwołującego przedmiotowe zestawienie nie jest wyczerpujące, jeśli chodzi o przedmiot świadczenia, czemu Zamawiający skutecznie nie zaprzeczył. Nadto, z udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień do SIWZ należy wyprowadzić wniosek, że przynajmniej w przypadku oferowanych komputerów przedmiot świadczenia należy skonkretyzować, podając oferowany model i wskazując producenta sprzętu. Przedmiotowego obowiązku Przystępujący również nie udźwignął.

Reasumując stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie znaczenie spornych dokumentów należy oceniać nie przez pryzmat ustalonego przez Zamawiającego wynagrodzenia, ale w świetle wymagań i znaczenia przypisanego im przez Zamawiającego.

Skoro Zamawiający ustalił, że treść zobowiązania wykonawcy ma być opisana w konkretnym dokumencie w określony sposób, to brak spełnienia powyższego wymogu musi prowadzić do wniosku, że oferta treści wymagań SIWZ nie realizuje. Co więcej, jeśli Przystępujący nie przedstawił żądanych dokumentów w kształcie wymaganym przez Zamawiającego, to nie jest również możliwa ich ocena dla celów wskazanych przez Zamawiającego. Powyższe winno skutkować odrzuceniem oferty Przystępującego i jednoznacznie świadczy o naruszeniu zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Jednocześnie, na marginesie zauważyć należy, że treść i zakres świadczenia wykonawcy musi wynikać z oferty i z tych przyczyn jakiekolwiek uzupełnienia w tym zakresie nie są możliwe. Nie ma więc podstaw do zastosowania przepisu art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., stoją temu na przeszkodzie zarówno przepisy art. 84 ust. 1 ustawy P.z.p., art. 87 ust. 1 ustawy P.z.p., jak również art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.

W ocenie Izby, sporne dokumenty miały określać oferowany przedmiot zamówienia, zatem nie mieszczą się one w katalogu dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. Niezależnie od powyższego nie jest trafne stanowisko Zamawiającego, że ewentualny brak podstaw do żądania kosztorysu ofertowego w świetle powołanego przepisu, czyni żądanie bezprzedmiotowym. W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd i z tym należy się zgodzić, że jeśli określone żądania, wymogi wyartykułowane w SIWZ nie zostały skutecznie zakwestionowane w toku środków ochrony prawnej, to co do zasady są wiążące dla wykonawców i składają się na treść ciążącego na nich obowiązku.

 

Wyrok z dnia 21 lipca 2015 r., KIO 1455/15

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję