Uzupełnienie kosztorysu ofertowego o ceny jednostkowe może prowadzić do wytworzenia nowej treści oferty

Zgodnie z regulacją art. 82 ust. 3 ustawy Pzp, treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodność treści oferty z treścią istotnych postanowień specyfikacji jest zapewniona wówczas, gdy na podstawie analizy i porównania treści tych dokumentów można uznać, iż istotne postanowienia zawarte w ofercie (w dokumentach na nią się składających) nie są inne, tj. nie różnią się w swej treści od postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy. Norma art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odnosi się zaś do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia oraz merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności, co do zakresu, ilości, ceny, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości i zgodnie z istotnymi wymogami zamawiającego.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ powinna być oceniania z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 k.c., tj. niezgodności oświadczenia woli - zobowiązania wykonawcy z wymaganiami zamawiającego, odnoszącymi się do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia, a więc materialnej sprzeczności zakresu zobowiązania zawartego w ofercie z zakresem zobowiązania, którego zamawiający oczekuje dla spełnienia swoich uzasadnionych potrzeb, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

(…)

W ocenie Krajowej Izby Odwołlawczej kosztorys ofertowy nie ma charakteru informacyjnego, służącego wyłącznie do zobrazowania sposobu wyliczenia ryczałtowej ceny całkowitej oferty.

Kosztorys ofertowy wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu - to wprost oferta.

Ofertą nie musi być jedynie formularz ofertowy, ale także inne dokumenty znajdujące się w ofercie w jej szerokim znaczeniu, jako zestawie dokumentów, który zawiera kompletne oświadczenia wykonawcy obrazujące zaciągane przez niego zobowiązanie. Przykładowo, poza Formularzem ofertowym może się znajdować opis techniczny oferowanego urządzenia, gdzie nie spełnienie oznaczonych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Faktem jest, że zamawiający wymagał kosztorysu ofertowego podając w § 2 ust. 4 wzoru umowy, że „Ceny jednostkowe wynikające z oferty nie podlegają zmianie przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki podatku VAT.”

Ceny jednostkowe miały więc wynikać z oferty, zatem musiały być zamieszczone w ofercie (kosztorysie ofertowym złożonym w wyznaczonym terminie składania ofert).

Bez znaczenia pozostawało, że druk Formularza oferty nie wymieniał kosztorysu ofertowego, jako załącznika, gdyż spełnienie, bądź nie spełnienie wymogów formalnych - nie decyduje o treści oferty. Do rangi istotnych postanowień SIWZ, a zarazem istotnej treści oferty zamawiający ma prawo zaliczyć takie postanowienia, które stanowią oznaczone wymogi do wykazania w ofercie, przy pomocy, których zamawiający chce zrealizować swoje uzasadnione zamierzenia. Niewątpliwie takim postanowieniem istotnym jest cena całkowita, czy też ceny jednostkowe służące do rozliczeń stron w trakcie realizacji umowy.

Bezspornie w części IV SIWZ obejmującej kosztorys ofertowy, zamawiający wymagał podania wartości usługi netto (kwota ryczałtowa za 1 pomiar) oraz wartość usługi netto (kwota ryczałtowa za 1 punkt pomiarowy).

Z powyższego wynika, że charakter ryczałtowy mają ceny jednostkowe:

- za jeden pomiar oraz

- za jeden punkt pomiarowy.

Cena całkowita oferty, czy za daną część zamówienia - ma natomiast charakter kosztorysowy i wyliczana jest w oparciu o niezmienne ryczałtowe ceny jednostkowe za jeden pomiar i za jeden punkt pomiarowy oraz wskazaną przez zamawiającego w kosztorysie ilość pomiarów w danym punkcie i ilość punktów pomiarowych dla poszczególnych części zamówienia. Powyższy sposób ustalenia ceny oferty mieści się w pojęciu ceny kosztorysowej w rozumieniu art. 629 k.c. w związku z art. 14 ustawy P.z.p., bowiem strony mają określić wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (ryczałtowych cen jednostkowych zawierających wszystkie konieczne koszty prac).

Wynagrodzenie całkowite w tym postępowaniu i za poszczególne części zamówienia nie ma charakteru ryczałtowego w rozumieniu art. 632 § 1 k.c. w związku z art. 14 ustawy Pzp, zatem kosztorysowi ofertowemu nie można przypisać jedynie funkcji informacyjnej - pomocniczej. Podane ryczałtowe ceny jednostkowe będą wykorzystywane do rozliczeń stron, gdyż w zaakceptowanym przez wykonawców wzorze umowy strony postanowiły, że płatność za wykonaną usługę nastąpi fakturami częściowymi oraz jedną fakturą końcową, wystawionymi za każdy wykonany i odebrany pomiar, zgodnie z terminarzem określonym w Opisie przedmiotu zamówienia.

Ryczałtowe ceny jednostkowe służyć także miały do wyliczenia ewentualnych kar umownych za niezrealizowany zakres zamówienia. Ponadto, zamawiający zagwarantował sobie możliwość ograniczenia zakresu umowy bez jej aneksowania, a co za tym idzie zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy w takiej sytuacji. Do dokonywania powyższych rozliczeń niezbędna jest znajomość cen jednostkowych zaoferowanych przez wykonawcę. Do realizacji zamierzonych celów konieczne było zatem podanie przez wykonawców ryczałtowych cen jednostkowych przy złożeniu oferty, a więc przedłożenie wraz z ofertą kosztorysu ofertowego - określającego te ceny, jako że stanowiły one istotną treść oferty. Niezależnie, więc od wskazywanych niejednoznaczności postanowień SIWZ w tym zakresie, stwierdzony brak w ofercie odwołującego dawał podstawy do oceny, że istotna treść tej oferty pozostaje niezgodna z treścią SIWZ w aspekcie przesłanek materialnych oferowanego świadczenia, gdyż dokumenty oferty nie obejmowały danych z oznaczeniem cen jednostkowych, za które wykonawca podejmuje się realizacji zamówienia.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, stwierdzony brak ma charakter zasadniczy, niepodlegający konwalidacji w dopuszczalnych trybach art. 87 ust. 1 lub ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Uzupełnienie kosztorysu ofertowego z oznaczeniem cen jednostkowych na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp - umożliwiającego wyjaśnianie treści oferty, prowadziłoby do wytworzenia nowej treści oferty, po upływie wyznaczonego terminu, takiej której pierwotnie oferta ta nie zawierała. Kosztorys ofertowy nie kwalifikuje się do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż nie stanowi ani dokumentu podmiotowego ani przedmiotowego, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Nie można też konwalidować treści oferty odwołującego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Odwołujący nawet nie powoływał się na omyłkowy charakter nie załączenia kosztorysu ofertowego, uznając, że jego działania były uprawnione, gdyż w SIWZ brakło wskazania o konieczności załączenia kosztorysu.

Pominięcie ceny jednostkowej, gdy kosztorys ofertowy jest przedstawiany, jako wyliczenie wynagrodzenia kosztorysowego stanowi podstawę do uznania niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, a zarazem podstawę do jej odrzucenia w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, w postępowaniu mimo braku zapisów o załączeniu kosztorysu ofertowego w dokumentacji oferty, całokształt postanowień SIWZ w sposób wyraźny oddaje wymogi zamawiającego - aby tego rodzaju dokument został złożony razem z Formularzem oferty. Zamawiający wprost używa określenia w części IV SIWZ, że ma to być kosztorys ofertowy, a więc kosztorys wykonawcy składany wraz z ofertą. Pozostali wykonawcy uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, złożyli kosztorysy wraz z Formularzem oferty. Zamawiający dokonywał weryfikacji tych kosztorysów, tak pod względem ich kompletność, jak i poprawności matematycznej dokonanych wyliczeń. W warunkach przedmiotowego zamówienia kosztorys ofertowy zawierał więc na równi z Formularzem ofertowym - istotną treść oferty.

Nie do przyjęcia była argumentacja odwołującego, że treść SIWZ umożliwiała złożenie kosztorysu ofertowego dopiero przy zawarciu umowy. Zamawiający określił dokumenty, które mają być złożone przy zawarciu umowy i nie wymienił tam kosztorysu ofertowego. Brak jest więc przesłanek, aby stwierdzony brak mógł być uzupełniony w dozwolonym ustawie Pzp trybie, ze względu na niejasne okoliczności, które przemawiałyby na korzyść wykonawcy. Odwołujący nie składał zapytań o wyjaśnienie nieprecyzyjnych postanowień SIWZ w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie oraz w stanowisku prezentowanym na rozprawie przedstawił uzasadnienie dla wykazania, że sporny wymóg miał dla niego istotny walor merytoryczny.

W tych okolicznościach Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko zamawiającego i przystępujących, że wobec braku podania cen jednostkowych, służących do faktycznych rozliczeń stron brak ten wpływa na merytoryczną ocenę oferty odwołującego.

Krajowa Izba Odwoławcza nie przychyliła się do argumentacji odwołującego, że w ustalonych warunkach zamówienia, wymóg podania jednostkowych cen ryczałtowych miał jedynie charakter informacyjny, i bez uchybienia istotnej treści oferty mógł być uzupełniony przy zawarciu umowy.

 

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję