Czy uzupełnienie kosztorysu ofertowego o ceny jednostkowe może prowadzić do zmiany treści oferty

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ powinna być oceniania z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 k.c., tj. niezgodności oświadczenia woli - zobowiązania wykonawcy z wymaganiami zamawiającego, odnoszącymi się do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia, a więc materialnej sprzeczności zakresu zobowiązania zawartego w ofercie z zakresem zobowiązania, którego zamawiający oczekuje dla spełnienia swoich uzasadnionych potrzeb, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej kosztorys ofertowy nie ma charakteru informacyjnego, służącego wyłącznie do zobrazowania sposobu wyliczenia ryczałtowej ceny całkowitej oferty. Kosztorys ofertowy wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu - to wprost oferta.

Ofertą nie musi być jedynie formularz ofertowy, ale także inne dokumenty znajdujące się w ofercie w jej szerokim znaczeniu, jako zestawie dokumentów, który zawiera kompletne oświadczenia wykonawcy obrazujące zaciągane przez niego zobowiązanie. Przykładowo, poza formularzem ofertowym może się znajdować opis techniczny oferowanego urządzenia, gdzie nie spełnienie oznaczonych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Faktem jest, że zamawiający wymagał kosztorysu ofertowego podając w § 2 ust. 4 wzoru umowy, że „Ceny jednostkowe wynikające z oferty nie podlegają zmianie przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki podatku VAT.”

Ceny jednostkowe miały więc wynikać z oferty, zatem musiały być zamieszczone w ofercie (kosztorysie ofertowym złożonym w wyznaczonym terminie składania ofert).

Bez znaczenia pozostawało, że druk Formularza oferty nie wymieniał kosztorysu ofertowego, jako załącznika, gdyż spełnienie, bądź nie spełnienie wymogów formalnych - nie decyduje o treści oferty. Do rangi istotnych postanowień SIWZ, a zarazem istotnej treści oferty zamawiający ma prawo zaliczyć takie postanowienia, które stanowią oznaczone wymogi do wykazania w ofercie, przy pomocy, których zamawiający chce zrealizować swoje uzasadnione zamierzenia. Niewątpliwie takim postanowieniem istotnym jest cena całkowita, czy też ceny jednostkowe służące do rozliczeń stron w trakcie realizacji umowy.

Ryczałtowe ceny jednostkowe służyć miały m. in. do wyliczenia ewentualnych kar umownych za niezrealizowany zakres zamówienia. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, uzupełnienie kosztorysu ofertowego z oznaczeniem cen jednostkowych prowadziłoby do wytworzenia nowej treści oferty, po upływie wyznaczonego terminu, takiej której pierwotnie oferta ta nie zawierała. Nie można też konwalidować treści oferty odwołującego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp2004, który stanowi, że zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Pominięcie ceny jednostkowej, gdy kosztorys ofertowy jest przedstawiany, jako wyliczenie wynagrodzenia kosztorysowego stanowi podstawę do uznania niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, a zarazem podstawę do jej odrzucenia w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (aktualnie art. 226 ust. 1  pkt 5 ustawy Pzp).

Nie do przyjęcia była argumentacja odwołującego, że treść SIWZ umożliwiała złożenie kosztorysu ofertowego dopiero przy zawarciu umowy. Zamawiający określił dokumenty, które mają być złożone przy zawarciu umowy i nie wymienił tam kosztorysu ofertowego. Brak jest więc przesłanek, aby stwierdzony brak mógł być uzupełniony w dozwolonym Pzp2004 trybie, ze względu na niejasne okoliczności, które przemawiałyby na korzyść wykonawcy. 

W tych okolicznościach Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko zamawiającego i przystępujących, że wobec braku podania cen jednostkowych, służących do faktycznych rozliczeń stron brak ten wpływa na merytoryczną ocenę oferty odwołującego. Krajowa Izba Odwoławcza nie przychyliła się do argumentacji odwołującego, że w ustalonych warunkach zamówienia, wymóg podania jednostkowych cen ryczałtowych miał jedynie charakter informacyjny, i bez uchybienia istotnej treści oferty mógł być uzupełniony przy zawarciu umowy.

 

Wyrok z dnia 17 marca 2015 r., KIO 437/15

 

Źródło:  www.uzp.gov.pl