Czy cena oferty brutto nie może stanowić o niezgodności oferty z SIWZ

Zasadniczym dla prezentowanej w dalszej części opinii zagadnieniem było odniesienie się do znaczenia, jakie należało przypisać postanowieniu siwz, w którym Zamawiający wskazał, iż cena nie może przekraczać kwoty 260 tys. zł., co stanowiło opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych pojazdu. Ponieważ złożona oferta przekraczała tą kwotę (270 tys. zł. brutto) Zamawiający odrzucił ofertę, jako niezgodną z siwz, unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i udzielił zamówienia z wolnej ręki podmiotowi, który złożył ofertę w przetargu nieograniczonym za cenę 257.000,00 zł brutto.

Odnosząc się do opisanej kwestii należało wskazać, iż cena oferty brutto nie może stanowić o niezgodności oferty z siwz, prowadząc do odrzucenia oferty, co nie zostało ujęte w podstawach do odrzucenia ofert (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp).

Zamawiający błędnie zastosował przepisy ustawy dokonując czynności odrzucenia oferty z ceną przekraczającą kwotę wskazaną przez Zamawiającego, co mogło wyłącznie prowadzić do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Taka podstawa unieważnienia postępowania nie wyczerpuje przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, co prowadzi do stwierdzenia naruszenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia musi być powiązana z warunkami, które identyfikują cechy, walory czy też inne oczekiwane przez Zamawiającego parametry lub warunki świadczenia. Cena oferty stanowi wyłącznie ekwiwalent świadczenia oferowanego do wykonania. To samo świadczenie poddawane jest zatem ocenie z punktu widzenia parametrów i ich zgodności z warunkami zamówienia.

Cena oferty może być badana pod kątem zgodności przedmiotu świadczenia z wymaganiami, co jednak wymaga powiązania z konkretnymi elementami zamówienia, których wycena może budzić wątpliwości, co do ich zgodności z wymaganiami zamawiającego. Taka sytuacja nie miała miejsca w przetargu nieograniczonym. Zamawiający nie stwierdził naruszenia wymagań techniczno-użytkowych, do których nie daje się zaliczyć ceny, jako ekwiwalentu pieniężnego.

 

Uchwała z dnia 27 września 2021 r., KIO/KD 18/21
Źródło: www.uzp.gov.pl