Czy niezgodność pojemności oferowanego opakowania z pojemnością określona w opisie przedmiotu zamówienia zawsze oznacza niezgodność treści oferty z treścią SIWZ i winna skutkować odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp

Niezgodność pojemności oferowanego opakowania z zapisami SIWZ oznacza niezgodność treści oferty z treścią SIWZ i winna skutkować odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

Nie ma tu również znaczenia przyczyna czy podstawa ustanowienia przez zamawiającego treści SIWZ. Treść SIWZ od momentu jej udostępnienia jest wiążąca dla zamawiającego w zakresie przestrzegania wymogów w niej zawartych.

Udostępnienie SIWZ jest bowiem czynnością powodującą powstanie zobowiązania po stronie Zamawiającego, który jest związany swoim oświadczeniem woli co do warunków prowadzenia postępowania i kształtu zobowiązania wykonawcy określonego w SIWZ a po otwarciu ofert zamawiający nie może tych warunków zmienić ani od nich odstąpić.

Warunki te powinny być interpretowane w miarę możliwości literalnie i ściśle - stanowi to, przez ograniczenie uznaniowości zamawiającego, warunek realizacji zasady równego traktowania wykonawców, wyrażony w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Wskazać należy, iż na etapie oceny ofert niedopuszczalne jest dokonywanie przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian w zakresie interpretacji wymogów SIWZ i ocenianie ofert z pominięciem wymagań narzuconych treścią SIWZ.

W wyniku wyjaśnienia treści oferty z dnia 17 lipca 2017 r., dokonanego w trybie art. 87 ust. 1 Pzp, zamawiający otrzymał informację, iż wskazana w pozycji 41 formularza oferty pasta do obuwia w ofercie wykonawcy P.P.H.U. „D” oferowana jest w opakowaniu o pojemności 40 ml. W tym zakresie, pojemność opakowania nie jest zgodna z wymogami SIWZ, zgodnie z którymi Zamawiający wymagał pasty w opakowaniu 50 ml, co winno skutkować koniecznością odrzucenia oferty.

 

Uchwała z dnia 18 marca 2019 r., KIO/KD 17/19
Źródło:  www.uzp.gov.pl