Czy wykonawca może podać w ofercie, że część ceny to on zapłaci zamawiającemu

Zamawiający wymagał w formularzu oferty przedstawienia ceny oferty rozbitej na 5 ryczałtowych stawek za wywóz poszczególnych grup odpadów segregowanych. Wykonawca R podał dla jednego ze składników ceny wartość ujemną stwierdzając, że to wykonawca R będzie płacić zamawiającemu 50 zł za 1 Mg odpadów segregowanych - makulatura. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że podana wartość odnosiła się wyłącznie do jednego ze składników ogólnej ceny odpowiednio punktowanego w kryteriach oceny ofert przez zamawiającego. Dlatego wartość tę należy traktować jako zniżka (specyficzna bonifikata), której wysokość jest zależna od wagi odpadów segregowanych makulatury. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że odwołujący nie wskazał przepisów, które miałby naruszyć zamawiający przyjmując w ofercie jeden ze składników ceny jako opust zadeklarowany przez wykonawcę R. 

Odwołujący odnosił się w odwołaniu i przytoczonym orzecznictwie do całkowitej ceny ujemnej, a taka w ofercie wykonawcy R nie wystąpiła. Dlatego - zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej - zamawiający nie naruszył art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp nie odrzucając oferty wykonawcy R. 

Przepis art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp brzmi „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli (...) jest niezgodna z ustawą”.

Również w postanowieniach SIWZ zamawiający nie wprowadził ograniczenia w prezentowaniu składników ceny o wartości ujemnej, dlatego także zamawiający nie naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp nie odrzucając oferty wykonawcy R. 

Przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp brzmi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli (...) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3«.
Ponadto Izba stwierdza, że zaprezentowanie składnika ceny o wartości ujemnej, czyli rabatu, nie stanowi błędu w obliczaniu ceny, dlatego również zamawiający postąpił właściwie nie odrzucając oferty wykonawcy R. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp brzmi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli (...) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu”.

W podobnym stanie faktycznym Krajowa Izba Odwoławcza orzekła w uchwale z 4 marca 2015 r., KIO/KD 12/15), w której uznała, że „W omawianym przypadku Krajowa Izba Odwoławcza stanęła na stanowisku, że podana (...) wartość ujemna odnosiła się jedynie do jednego ze składników wpływających na cenę oferty. Tym samym należy ją potraktować jako upust, swoisty rabat jakiego wykonawcy udzielili zamawiającemu w zakresie odebranych od zamawiającego segregowanych odpadów komunalnych. Na udzielenie powyższego rabatu wpływ miała sprzedaż surowców wtórnych przez wykonawców i uzyskiwanie z tego tytułu przychodów. Faktem powszechnie znanym jest to, że wykonawcy uzyskują przychody ze sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej wartość ujemna podana przez wykonawców w ofercie w omawianym powyżej zakresie stanowi jedynie element kalkulacji ceny i nie może przesądzać o niezgodności oferty wykonawcy z przepisami prawa, ponieważ w przepisach obowiązującego prawa brak jest regulacji zakazującej uwzględniania w cenie wszelkiego rodzaju obniżek mających wpływ na wysokość ceny, co bez wątpienia miało miejsce w tym przypadku. Biorąc pod uwagę powyższe Krajowa Izba Odwoławcza nie stwierdziła naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 2 pkt 1 Pzp i art. 3 ust. 1 pkt ustawy o cenach.”

Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej pozostaje aktualne na gruncie obowiązującej ustawy Pzp.

 

Wyrok z dnia 8 stycznia 2021 r., KIO 3358/20
Źródło:  www.uzp.gov.pl 

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.
Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.