Konsekwencje złożenia oferty z błędnym numerem ldPostępowania

Zamawiający poinformował Odwołującego  o odrzuceniu oferty Odwołującego. W uzasadnieniu odrzucenia oferty Zamawiający wskazał, iż w toku czynności otwarcia oferty nr 2 w terminie wskazanym przez Zamawiającego wystąpił błąd uniemożliwiający odszyfrowanie złożonej oferty.

W celu wyjaśnienia zaistniałego błędu Zamawiający zwrócił się do Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) z prośbą o wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Zamawiający otrzymał informację z Urzędu Zamówień Publicznych, z której wynikało, że Wykonawca składając ofertę podał numer ldPostępowania 6344062-6729-49D29897-6887D9E8E53D.

Postępowanie o takim numerze Id nie istniało w bazie mini Portalu.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp uznając, iż oferta jest niezgodna z treścią SIWZ.

Odwołujący powołując się na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wskazywał, że dla ustalenia stanu niezgodności treści oferty z treścią SIWZ konieczne jest przede wszystkim dokonanie porównania treści SIWZ z ofertą  i wskazania istotnych rozbieżności merytorycznych. Odwołujący zwrócił również uwagę, że Zamawiający w ogóle nie zapoznał się z treścią oferty Odwołującego, dlatego nie mógł stwierdzić obszaru niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, a w konsekwencji ustalić podstaw faktycznych do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że odwołanie powinno zostać oddalone w całości.

Postawione przez Odwołującego zarzuty sprowadzały problematykę sprawy do oceny czy Odwołujący występując samodzielnie złożył swoją ofertę w sposób poprawny, to jest przy zastosowaniu prawidłowego numeru stanowiącego Identyfikator postępowania, pozwalający na jej prawidłowe otwarcie, a także czy czynność otwarcia ofert została dokonana przez Zamawiającego w sposób prawidłowy.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, całość zebranego materiału procesowego wskazywała na prawidłowość kwestionowanych przez Odwołującego czynności przeprowadzonych przez Zamawiającego wykonywanych w ramach sesji otwarcia ofert.  

Na podstawie akt postępowania oraz dokumentów przedstawionych przez samego Odwołującego Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że nie było możliwe otworzenie plików składających się na ofertę przesłanych przez Odwołującego, znajdujących się w dokumentacji postępowania  z uwagi na błędne wskazanie w pliku numeru ID postępowania. Stan ten powodował brak możliwości odszyfrowania oferty za pomocą klucza prywatnego. Algorytm systemu do elektronicznego składania ofert umożliwia dzięki numerowi ID postępowania przypisanie do szyfrowania właściwego dla danego postępowania klucza publicznego i następnie umożliwia zaszyfrowanie oferty kluczem prywatnym wykonawcy, a potem jej odszyfrowanie kluczem prywatnym zamawiającego. Tym samym błędne przyporządkowanie klucza publicznego umożliwia, co prawda zaszyfrowanie oferty przez wykonawcę, lecz uniemożliwi jej odszyfrowanie przez zamawiającego. 

Wbrew twierdzeniom Odwołującego identyfikacja postępowania na miniPortalu nie nastąpiła po stronie wykonawcy przez wybranie w formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku opcji numeru ogłoszenia TED. Wówczas to bowiem następuje automatyczne przypisanie numeru identyfikatora postępowania w dalszych sekcjach Formularza odnoszących się do danych postępowania. Wówczas także trudniej o błąd w podaniu tego numeru w samym formularzu wyznaczonym do składania ofert. Co jednocześnie nie oznacza, że do podania błędnego numeru ID postępowania może dojść również na kolejnym etapie składania ofert, na ePuapie. 

W formularzu przedstawionym pod odwołaniem, który odzwierciedlać miał przebieg procesu składania oferty przez przedstawiciela Odwołującego, Odwołujący próbował wywołać wrażenie identyfikacji postępowania przez numer ogłoszenia w TED przez wpisanie w rubrykę „Wpisz numer postępowania” numer ogłoszenia zamieszczonego w odpowiednim publikatorze, w tym przypadku TED. Tymczasem złożony przy odwołaniu skan Formularza obrazujący krok 1 w procesie składania oferty jasno pokazywał, że Wykonawca wybrał opcję nr 3 z Formularza, to znaczy „Numer postępowania (wewnętrzny numer Zamawiającego dla postępowań bez ogłoszenia w TED lub BZP)”. W takim przypadku wpisanie identyfikatora postępowania (a więc elementu kluczowego dla przedmiotu niniejszego sporu) musi nastąpić ręcznie przez Wykonawcę, względnie przez przekopiowanie danych udostępnionych przez Zamawiającego w miniPortau.

Na wybór opcji nr 3 w Formularzu niezbicie wskazywało wyboldowanie w sekcji „Wybierz rodzaj identyfikatora postępowania” okna wyboru oznaczonego jako trzeciego związanego z wewnętrznym numerem Zamawiającego dla postępowania. Oznacza to, że Odwołujący samodzielnie wprowadzał numer postępowania i prawdopodobnie zamienił w nim cyfry, przy zachowaniu odpowiedniej liczby znaków lub też błąd nastąpił przy kopiowaniu danych udostępnionych przez Zamawiającego.

W formularzu Odwołującego w sekcji „Rodzaj identyfikatora postępowania” bez wątpienia można było stwierdzić, że Odwołujący identyfikował postępowanie przez „Numer Identyfikacyjny Postępowania Miniportal”, błędnie w następną rubrykę wpisując numer ogłoszenia w publikatorze TED, zamiast oznaczenia postępowania nadanego przez Zamawiającego. Dla porównania w przypadku złożenia oferty oznaczonej numerem 1 stwierdzić można, że identyfikacja postępowania nastąpiła przez zaznaczenie rubryki „Ogłoszenie TED”, gdzie w takim przypadku Identyfikator postępowania został wstawiony automatycznie. 

Co więcej, Odwołujący nie załączył do odwołania i nie złożył na rozprawie dalszych elementów Formularza obrazujących kolejne kroki procesu złożenia oferty.

Wbrew twierdzeniom Odwołującego elementy te są istotne w przedmiocie sporu, ukazałyby bowiem, że złożono ofertę o prawidłowym numerze ID postępowania (co wynika choćby z dokumentów przedstawionych przez Zamawiającego na rozprawie w zakresie testowego sprawdzenia poprawności działania systemu).

Krok 3 odwołuje się do Identyfikatora postępowania, tym samym możliwe byłoby sprawdzenie, czy Odwołujący prawidłowo złożył ofertę we wskazywanych w odwołaniu częściach. Odwołujący takich dokumentów jednak Izbie nie przedstawił, ograniczając się jedynie do złożenia potwierdzenia wysłania formularza. Dysponując jedynie tym elementem nie jest możliwe powiązanie Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty z dokumentem potwierdzającym złożenie/wysłanie bliżej niezidentyfikowanej treści. Dokumenty te nie potwierdzały więc w żaden sposób prawidłowości działań samego Odwołującego w toku składania ofert.

Zamawiający natomiast przedstawił w ramach złożonego materiału dowodowego, że możliwe jest wprowadzenie i zaszyfrowanie oferty z błędnym ID postępowania na miniPortalu ale już wprowadzenie błędnego ID postępowania na ePuap powoduje niemożliwość odszyfrowania przez Zamawiającego złożonej oferty za pomocą udostępnionego klucza prywatnego. Jednak błąd taki jest spowodowany wyborem samego Wykonawcy w zakresie sposobu identyfikacji postępowania. Odwołujący nie przedstawił dokumentów, zrzutów z ekranu dla procesu szyfryzacji na ePuapie właściwej oferty a przedstawił dokument nie dotyczący części zamówienia, w których złożono odwołanie.

Skoro możliwe było przedstawienie printscreenów dla momentu złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej dla oferty złożonej w konsorcjum, to w ocenie składu orzekającego możliwe było również przedstawienie takich materiałów dla momentu złożenia oferty Najmilsza. Taki materiał pozwoliłby zweryfikować, czy na etapie szyfrowania, na ePuapie Odwołujący posługiwał się prawidłowym numerem ID postępowania.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej Odwołujący nie sprostał wymogowi udowodnienia zasadności żądania ponowienia czynności otwarcia ofert. Czynność ta została przez Zamawiającego przeprowadzona w sposób prawidłowy, a brak możliwości odszyfrowania oferty Odwołującego wynikał z podania przez niego w procesie składania oferty błędnego numeru ID postępowania. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że Odwołujący nie podjął nawet próby wykazania, że Zamawiający, dochodząc do obiektywnie weryfikowalnego wniosku - że oferty Odwołującego nie da się otworzyć - zachował się nieprawidłowo. Konieczne byłoby wskazanie jaki błąd popełnił Zamawiający lub też gdzie zawiódł system, którym operuje Zamawiający, względnie jakie zachowanie należało uznać za prawidłowe. Krajowa Izba Odwoławcza  wskazala, że wykonawca kwestionujący prawidłowość technicznej czynności Zamawiającego, nie może ograniczyć się do polemiki z rezultatami tej czynności, a winien chociażby podjąć próbę wskazania wady w postępowaniu Zamawiającego, dopiero to bowiem umożliwiłoby Krajowej Izbie Odwoławczej ocenę zachowania Zamawiającego.

Dotyczy to również elementów związanych z działaniem systemu informatycznego, z którego korzysta Zamawiający.

Jeżeli Odwołujący stawia tezę, że system ten działał nieprawidłowo i do zmiany numeru ID postępowania doszło po złożeniu oferty a w trakcie wprowadzenia jej do systemu Zamawiającego, to taki dowód winien przedstawić. Nic nie stało na przeszkodzie zwrócenia się do administratora miniPortalu z zapytaniem, czym mogły być spowodowane nieprawidłowości przy deszyfryzacji oferty Wykonawcy.

Natomiast to Zamawiający dochował należytej staranności i takie postępowanie wyjaśniające przeprowadził. Złożone wyniki tego postępowania pokazują, że nie było mowy o błędzie systemu, ale że mamy do czynienia z błędem ludzkim.  Tym samym Krajowa Izba Odwoławcza nie dopatrzyła się również podstaw do unieważnienia postępowania i nie stwierdziła naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W konsekwencji powyższego Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący nie udowodnił, że jego oferta została złożona w sposób prawidłowy i mogła być odszyfrowana, w sposób zgodny z wymaganiami dokumentacji postępowania, a tym samym, że problem z jej otwarciem leżał po stronie Zamawiającego.

 

Wyrok z dnia 14 czerwca 2019 r., KIO 994/19
Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję