Kryterium rozróżniającym i decydującym o odmiennej kwalifikacji dokumentów przedmiotowych jest cel ich składania

Na gruncie przepisów Pzp treść oferty to oświadczenie woli wykonawcy wyrażone w formularzu ofertowym stanowiące jednostronne zobowiązanie wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz zamawiającego, jeśli oferta złożona przez wykonawcę zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu i zostanie z nim zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Kryterium rozróżniającym i decydującym o odmiennej kwalifikacji dokumentów przedmiotowych jest cel ich składania oraz zakres informacji wynikający z ich treści.

Biorąc pod uwagę dosłowną treść art. 87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, można by uznać, że każdy dokument dookreślający treść oświadczenia woli wykonawcy (treść oferty) jest jednocześnie dokumentem przedmiotowym (w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp), gdyż potwierdza że np. oferowana dostawa, usługa lub robota budowlana spełnia wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ.

Takie rozumowanie jest jednak zdaniem Izby, niezgodne z art. 87 ust. 1 Pzp, w której ustawodawca zakazuje jakichkolwiek zmian w treści oferty za wyjątkiem okoliczności wskazanych w ustępie drugim tego artykułu. Dlatego też należy przyjąć, że art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczą różnych zagadnień. 

Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp (tzw. „dokumenty przedmiotowe”) odnoszą się bezpośrednio do właściwości przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy i co do zasady mogą stanowić treść oferty. Status prawny oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp zależy od celu, w jakim zamawiający żąda tych oświadczeń i dokumentów.

Zupełnie inny będzie status oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, w sytuacji, gdy dokumenty te zawierają np. wartości parametrów technicznych lub cechy funkcjonalne stanowiące kryteria oceny ofert. W takim przypadku zamawiający może żądać złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wartość parametrów technicznych lub cechy funkcjonalne podlegające ocenie w ramach oceny ofert.

Izba podkreśla w oparciu o powyższe ustalenia, iż nie ma definicji legalnej wskazującej jednoznacznie, który dokument wymagany przez zamawiającego stanowi treść oferty, a który służy potwierdzeniu, że oferowane rozwiązania stanowią spełnienie wymagań zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia. To najczęściej zamawiający w treści SIWZ wskazuje jak dany dokument należy ocenić i tym samym w przypadku jego braku lub niewłaściwej formy, czy możliwe jest jego uzupełnienie w trybie art. 26 ust.3 Pzp. Izba uznała, że wymagania zamawiającego w zakresie obliczeń fotometrycznych w formacie ldt zostały w sposób jednoznaczny uznane za treść oferty i tym samym nie podlegają uzupełnieniu. Powyższy brak stanowi o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ i tym samym w oparciu o przepis art. 89 ust.1 pkt 2 oferta odwołującego została zasadnie odrzucona.

Tym samym ocenianie dalszych kwestii co do możliwości samodzielnego pozyskania przez zamawiającego takich plików ma znaczenie drugorzędne, gdyż nie ma wpływu na wynik postepowania odwoławczego.


Wyrok z dnia 7 czerwca 2021 r., KIO 1249/21 
Źródło:  www.uzp.gov.pl