Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, należy rozpatrywać jako kwalifikowaną formę potwierdzenia zgodności oferowanego urządzenia z wymaganym przez zamawiającego

Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, należy rozpatrywać jako kwalifikowaną formę potwierdzenia zgodności oferowanego świadczenia z wymaganym przez zamawiającego. Oznacza to, że zadeklarowana przez wykonawcę treść oferty musi znaleźć potwierdzenie w dokumentach składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. W konsekwencji brak takiego potwierdzenia również jest podstawą do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp).

Jeżeli wykonawca na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp złoży żądane (wymagane) oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, jednak w dokumentach tych przedstawi informacje, z których będzie wynikać, że np. oferuje urządzenie o parametrach gorszych niż wymagane w opisie przedmiotu zamówienia - oferta takiego wykonawcy musi być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W takim przypadku nie znajduje zastosowania art. 26 ust. 3 Pzp.

W celu potwierdzenia, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, w tzw. procedurze odwróconej, na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2, składa tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.

Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, niezbędne do oceny ofert, składane są przez wykonawców z ofertą.

Jeżeli wykonawca na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1, 2 lub 3 Pzp złoży żądane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, jednak w dokumentach tych przedstawi informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca ten zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

 

ś