Bieg terminu na wniesienie odwołania rozpoczyna się z chwilą otrzymania prawidłowo sporządzonej informacji o wyniku postępowania, w tym o odrzuceniu oferty wykonawcy

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, w żadnej mierze zamawiający nie był upoważniony, ażeby w postępowaniu odwoławczym uzupełniać uzasadnienie faktyczne podjętej czynności odrzucenia oferty odwołującego, z przedstawieniem konkretnych wyliczeń - uwzględniających uprzednie czynności zamawiającego, które do takiego stanu rzeczy doprowadziły. Z przedstawionych odwołującemu uzasadnień faktycznych czynności podjętych przez zamawiającego nie sposób było wywieść, z czego wynikało, jak zamawiający ocenił wyjaśnienia odwołującego i w jaki sposób dokonał korekty ceny jego oferty. W konsekwencji Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko odwołującego, że uzasadnienie faktyczne decyzji zamawiającego (…) ograniczające się do ogólnikowych stwierdzeń, nie mogło być uznane za dostatecznie realizujące cel normy art. 92 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy Pzp.

W istocie, dopiero stanowisko zamawiającego przedstawiane w odpowiedzi na odwołanie - do protokołu rozprawy - stanowiło próbę uzasadnienia faktycznego czynności odrzucenia oferty odwołującego.  Zasadnym jest podkreślenie, iż przyczyny podane w informacji o odrzuceniu oferty wykonawcy - warunkują zakres składanych środków ochrony prawnej i ich uzasadnienie. Treść zawiadomienia, z uwagi na zawity charakter terminów wnoszenia środków ochrony prawnej ma bezpośrednie znaczenie dla umożliwienia wykonawcom realizacji swoich praw w postępowaniu (tak też podają wyroki: z dnia 23 marca 2011 r., KIO 522/11; z dnia 24 czerwca 2010 r., KIO 1066/10).

Z tego względu brak precyzyjnego wskazania z czego wynikała taka, a nie inna ocena złożonych wyjaśnień, prowadzi do wniosku, iż zamawiający w istocie nie poinformował odwołującego o przyczynie odrzucenia jego oferty. Na zamawiającym ciąży obowiązek przedstawienia uzasadnienia faktycznego swoich decyzji w taki sposób, aby wykonawca miał pełną wiedzę na temat przyczyn podjętych czynności, które rzutują na uprawnienia wykonawcy, wynikające z faktu złożenia oferty. Wykonawca nie ma obowiązku domyślać się, jakie to ustalenia legły u podstaw wnioskowania, że cena złożonej oferty winna podlegać korekcie, gdyż została uznana przez zamawiającego za obarczoną omyłką. Nie stanowi wypełnienia dyspozycji normy art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp podawanie przez zamawiającego dopiero na rozprawie, uzasadnienia faktycznego podjętych wobec oferty odwołującego decyzji (tak też wyrok z dnia 11 sierpnia 2011 r., KIO 1620/11 oraz KIO 1625/11).

Obowiązek zawiadamiania wykonawców określony w art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, stanowi realizację wyrażonej w art. 8 ust. 1 tej ustawy zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia oraz sformułowanej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp - zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji, a zwłaszcza zasady przejrzystości postępowania. Izba uznała, że w okolicznościach rozpatrywanej sprawy, zamawiający uzasadniając w sposób lakoniczny i ogólnikowy - podjęte wobec oferty odwołującego czynności, pozbawił go możliwości oceny poprawności prowadzonych działań i ewentualnego ich rzeczowego zakwestionowania przez wniesienie odwołania, uchybiając tym samym regułom, rządzącym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

W świetle powołanych wyżej zasad, niedopuszczalnym jest, aby wykonawca kwestionujący zasadność podjętych wobec jego oferty przez zamawiającego czynności, samodzielne zidentyfikował przyczyny odrzucenia jego oferty, a następnie w oparciu o poczynione założenia, przedstawiał w odwołaniu argumenty przemawiające za nietrafnością domniemanych przyczyn decyzji zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany podać uzasadnienie podejmowanych czynności, tak aby zagwarantować wykonawcom możliwość ich weryfikacji w toku procedury odwoławczej. W szczególności uzasadnienie faktyczne zawiadomienia o odrzuceniu oferty - powinno wyczerpująco obrazować, jakie przyczyny legły u podstaw decyzji zamawiającego, tak aby wykonawca, gdy oceny zamawiającego nie podziela - mógł do wskazanych przez zamawiającego okoliczności w pełni ustosunkować się wnosząc odwołanie. Odwołujący nie był w stanie sformułować w swoim odwołaniu - zarzutów kwestionujących prawidłowość odrzucenia jego oferty - z przyczyn podawanych przez zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie i do protokołu rozprawy. Możliwość efektywnego korzystania ze środków ochrony prawnej, należy do podstawowych gwarantowanych praw wykonawcy, uczestniczącego w przetargu publicznym. Aby skutecznie korzystać z prawa do obrony oferty, wykonawca musi poznać pełne przyczyny wyeliminowania jego oferty. W tym aspekcie Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że okoliczność wadliwego uzasadnienia kwestionowanej czynności mogła mieć wpływ na wynik postępowania, pozbawiając odwołującego możliwości obrony oferty, która bez dokonanej korekty, byłaby najkorzystniejsza i mieszcząca się w kwocie 120 000,00 zł rocznie, którą zamawiający podał, jako przeznaczoną na realizację zamówienia za dany okres, gdyż tak zdaniem Izby, wbrew zarzutom odwołującego, należało odczytać podanie tej kwoty na sesji otwarcia ofert. (…)

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że „Bieg terminu na wniesienie odwołania rozpoczyna się z chwilą otrzymania prawidłowo sporządzonej informacji o wyniku postępowania, w tym o odrzuceniu oferty wykonawcy. W okolicznościach rozpoznawanej sprawy, należało stwierdzić, że termin na zaskarżenie merytorycznej czynności zamawiającego, jeżeli czynność odrzucenia oferty odwołującego zostanie przez zamawiającego podtrzymana i przedstawiona z pełnym uzasadnieniem - zacznie biec, gdy zamawiający poinformuje odwołującego w sposób wymagany przez art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp o podjętej wobec oferty wykonawcy decyzji.  Wykonawcy będą więc przysługiwały nowe środki zaskarżenia. Izba w tej sprawie, a priori nie może zająć stanowiska, że oferta odwołującego podlegała odrzuceniu, ani tego nie przesądza.”

 

Wyrok z dnia 18 września 2017 r., KIO 1858/17

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

 

ś