Czy Krajowa Izba Odwoławcza może umorzyć postępowanie odwoławcze w części?

Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w części dotyczącej zarzutu co do uprawnień i stażu pracy osoby proponowanej przez przystępującego do pełnienia funkcji kierownika robót. Zgodnie z art. 187 ust. 8 Pzp, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. W takim przypadku Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej nie jest kwestionowane, że skoro odwołujący może cofnąć odwołanie w całości, to na zasadzie wnioskowania z większego na mniejsze dopuszczalne jest także wycofanie odwołania w części. Odwołujący w trakcie rozprawy oświadczył, że nie popiera już tych zarzutów, wobec powyższego postępowanie odwoławcze w tej części podlegało umorzeniu.

Jednocześnie jednak informacja o częściowym umorzeniu postępowania odwoławczego musi znaleźć odzwierciedlenie w sentencji orzeczenia, a nie w uzasadnieniu.

W art. 196 ust. 4 Pzp, określającym w sposób wyczerpujący elementy treści uzasadnienia wyroku wydanego przez Izbę nie ma bowiem żadnej wzmianki o możliwości zamieszczenia w uzasadnieniu wyroku jakiegokolwiek rozstrzygnięcia.

Na powyższe zwrócono uwagę w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r. III CZP 111/15. Sąd ten uznał za wadliwą praktykę Izby orzekania w uzasadnieniu wyroku a nie w jego sentencji o części zarzutów i żądań zawartych w odwołaniu.

Co do konieczności zamieszczenia w sentencji wyroku informacji o częściowym umorzeniu postępowania odwoławczego podzielono identyczne stanowisko przedstawione przykładowo w wyroku z dnia 26 października 2016 r., KIO 1922/16, wyroku z dnia 16 grudnia 2016 r.,  KIO 2138/16, wyroku z dnia 28 grudnia 2016 r., KIO 2357/16.

 

Wyrok z dnia 17 stycznia 2018 r., KIO 33/18

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

ś