Cena oferty podana rozbieżnie cyfrowo i słownie

Zamawiający odrzucił ofertę odwołującego jednocześnie zarzucając treści złożonej oferty, że jest niezgodna z Pzp. Uzasadnieniem tej niezgodności miała być okoliczność, że odwołujący wbrew przepisom Pzp złożył dwie oferty, czy też w ramach jednej oferty dwa oświadczenia woli co do ceny. Wykonawca zamiast określić słownie cenę na jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych, co odpowiadało by wartości wyrażonej liczbowo 1.180.000 zł, użył zwrotu jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych. 

Rozbieżność polegała więc na omyłce takiej, że w cenie wyrażonej słownie znalazło się słowo osiemset, które nie powinno się tam znaleźć a znalazło się przez nieuwagę odwołującego. Zamawiający wywód złożenia dwóch ofert wyprowadził z faktu, że pomimo złożenia jednego formularza ofertowego złożono dwie oferty, ponieważ w miejscu podania całkowitego wynagrodzenia podano dwie różne ceny. Inną cenę podano liczbowo (1.180.000 zł) a inną cenę podano słownie (1.180.800 zł). W tej sytuacji zamawiający uznał, że otrzymał dwa oświadczenia woli co do ceny całkowitej a przez to otrzymał dwie oferty, które złożył ten sam/jeden wykonawca. W ocenie zamawiającego na gruncie przepisów Pzp nie było możliwości naprawienia tak złożonej oferty i oferta powinna być odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 Pzp2004 (aktualnie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp). Zamawiający uznał również, że w zaistniałej sytuacji wykonawca złożył dwie oferty.

Z takim stanowiskiem zamawiającego nie zgodziła się Krajowa Izba Odwoławcza.

Po pierwsze, Krajowa Izba Odwoławcza nie stwierdziła, że zostały złożone dwie oferty, uznając ten wywód zamawiającego za nie znajdujący oparcia w rzeczywistym stanie rzeczy jak i w obowiązującym stanie prawa. Dla złożenia dwóch ofert co do zasady należałoby oczekiwać złożenia dwóch formularzy cenowych i dalszych wymaganych SIWZ dokumentów, co nie ma miejsca w niniejszej sprawie. Dopiero w takiej sytuacji można byłoby uznać, że jeden wykonawca/odwołujący złożył dwie oferty w jednym postępowaniu.

Po drugie, odwołujący w toku postępowania odwoławczego nie przyznał okoliczności, że złożył dwie oferty a przywoływał inne okoliczności w sprawie powołując się na wystosowanie następnego dnia po złożeniu oferty sprostowania, w którym powoływał się na oczywistą omyłkę pisarską. W tym stanie rzeczy, w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej powstałą rozbieżność między ceną liczbowo podaną a słownie należy traktować jako błąd/pomyłkę pisarską w ofercie a nie jak to zakwalifikował zamawiający złożenie dwóch oświadczeń woli co do całkowitego wynagrodzenia a w konsekwencji złożenia dwóch ofert przez jednego wykonawcę. W konsekwencji, w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, nie było to złożenie w tym samym postępowaniu dwóch ofert przez jednego wykonawcę, jak to zakwalifikował zamawiający.

Po trzecie, jeżeli chodzi o skutki tego błędu/pomyłki należy rozważyć tryb postępowania z art. 87 ust. 2 Pzp, który wskazuje okoliczności, gdzie zamawiający poprawia w ofercie z urzędu oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe czy też inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. Według Krajowej Izby Odwoławczej zaistniała rozbieżność w ofercie odwołującego przypisuje sytuację do dyspozycji oczywistej omyłki pisarskiej.

Po czwarte, w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zaistniała rozbieżność w ofercie w podaniu innej kwoty cyfrowo jak i innej kwoty słownie poddaje się pod sytuację opisaną w art. 87 ust. 1 Pzp2004 (aktualnie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp). Zgodnie z tym przepisem może żądać wyjaśnień co do treści złożonej oferty. Cena wykonania zamówienia stanowi treść oferty i to zasadniczą w myśl istotnych elementów oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej należało udzielić odpowiedzi na pytanie czy podanie rozbieżnych kwot ceny (słownie i cyfrowo) jest okolicznością, gdzie zamawiający może żądać wyjaśnień od wykonawcy co do treści oferty czy też tak jak twierdzi zamawiający nie może żądać w takiej sytuacji wyjaśnień a jedynie odrzucić ofertę. 

Po piąte, przepis art. 87 ust. 1 Pzp2004 (aktualnie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp) zawierający prawo zamawiającego zwracania się o wyjaśnienia co do treści złożonych ofert nie definiuje i nie wymienia w sposób wyczerpujący tych sytuacji. Jedynie stwierdza się w nich, że wyjaśnienia mają odnosić się do treści złożonej oferty a cena jest przecież treścią oferty.

Po szóste, dysponując stosowną wiedzą i doświadczeniem należy stwierdzić, że sytuacje takie mają miejsce w praktyce obrotu gospodarczego. Potwierdziły to również obie strony przywołując na rozprawie na te okoliczności regulacje prawa to jest prawo wekslowe i czekowe z 1934 roku, które stanowi o wyższości zapisy słownego nad cyfrowym w razie kolizji jak i uchylony przepis dawnej ustawy o zamówieniach, który również przy cenie ryczałtowej dawał pierwszeństwo zapisowi słownemu. Czyli takie zdarzenia w obrocie miały i mają miejsce skoro istnieją bądź istniały na tę okoliczność regulacje rangi ustawowej.

Po siódme, według oceny Krajowej Izby Odwoławczej art. 87 ust. 1 Pzp2004 (aktualnie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp) daje zamawiającemu prawo żądania wyjaśnień w takiej sytuacji jaka zaistniała w niniejszej sprawie i obowiązek po stronie wykonawcy udzielenia wyjaśnień.

Po ósme, zagadnieniem wielokrotnie rozstrzyganym w orzecznictwie sądowym i Krajowej Izby Odwoławczej było czy wykonawca może domagać się od zamawiającego, aby ten ze swojego prawa skorzystał. Z reguły rozstrzygnięcia orzecznictwa sądowego i izbowego co do prawa żądania stosownego zachowania się zamawiającego przez wykonawcę były pozytywne. Również w tej sytuacji w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej prawo zamawiającego przekształca się po stronie wykonawcy w prawo do żądania odebrania od niego wyjaśnień w związku z powstałą rozbieżnością.

Po dziewiąte, odnosząc się do przywoływanego orzecznictwa jak i opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, które wskazują na konieczność wywiedzenia prawidłowej ceny z innych fragmentów oferty to nie wyklucza powyższe zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 1 Pzp2004. Krajowa Izba Odwoławcza badając w sprawie stan rzeczy nie znalazła informacji w pozostałej treści oferty, które dałyby możliwość samodzielnego ustalenia przez zamawiającego, która cena jest prawidłowa to jest czy cyfra czy słownie podana kwota. Nie oznacza to jednak, że zamawiający przed poprawieniem błędu w ramach omyłki pisarskiej nie ma prawa a wykonawca nie ma prawa od niego żądać w razie bezczynności zamawiającego, z skorzystania z dyspozycji art. 87 ust. 1 Pzp2004 (art. 223 ust. 1 ustawy Pzp) to jest zadać pytanie, która cena jest ceną oferty w związku z rozbieżnością ceny podanej cyfrowo i ceny podanej słownie.

Po dziesiąte, aktualnie jak powyżej wskazano ustawodawca nie rozstrzyga tego zagadnienia (to jest jak poprzednio, że słownie jest nadrzędne do cyfry w przypadku rozbieżności). Ustawodawca nakazuje poprawienie oczywistych omyłek pisarskich. Natomiast brak podstaw formalnych i prawnych do ograniczania się do orzecznictwa sądowego, które wskazuje, że oczywistość omyłki powinna być bezsporna nie tylko co do faktu jej zaistnienia, ale jak i co do sposobu poprawienia tejże omyłki. Ustawodawca usunął przepis regulujący wyższość zapisu słownego nad cyfrowym, co nie oznacza jednak, że aktualnie jak twierdzi zmawiający, dyskwalifikuje to ofertę zawierającą rozbieżność cenową, z prawa do jej poprawienia. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej w zaistniałej sytuacji wykonawca ma prawo domagania się zwrócenia zamawiającego do wykonawcy o udzielenie wyjaśnienia co do treści złożonej oferty w części pozycji „całkowite wynagrodzenie” a nie uprawnia zamawiającego do stwierdzenia, że wykonawca złożył dwie oferty a co nakazuje odrzucić jego ofertę.

Po jedenaste, takie wyjaśnienie wykonawcy nie stanowi ani zmiany oferty ani negocjacji, ponieważ oświadczenie co do ceny znajduje się już w złożonej ofercie i nie stanowi wyniku negocjacji w tym wypadku ceny.
 

Wyrok z dnia 24 stycznia 2018 r., KIO 75/18

Orzecznictwo:  www.uzp.gov.pl